عنوان نشریه فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي - دوره-, شماره1 (مسلسل 67)
نویسندگان کشتکار عليرضا, کفشگري فاطمه
چکیده پارامترهاي فرايندي جذب زيستي فلزهاي سنگين از پس آب تاسيسات فرآوري شيميايي اورانيم اصفهان با استفاده از زيست جاذب سيستوسريا اينديکا بررسي و ميزان جذب فلزهاي سنگين اورانيم، نيکل و مس، با استفاده از جلبک طبيعي، آماييده شده با محلول فرم آلدييد و محلول CaCl 2   مطالعه و مشخص شد. جلبک آماييده شده با کلسيم کلريد، عملکرد بهتري نسبت به دو جاذب ديگر داشت . pH برابر 5 و زمان تعادل 120 دقيقه به عنوان شرايط بهينه به دست آمد. هم چنين سينتيک درجه دو بهترين تطابق با داده هاي آزمايشگاهي را داشت و مرحله واکنش شيميايي مرحله تعيين کننده واکنش تشخيص داده شد. از طرفي با افزايش مقدار زيست جاذب، از ميزان جذب بر واحد وزن جاذب کاسته شد. هم چنين تجزيه فلوئورساني پرتو ايکس (XRF) نشان داد که ديگر فلزهاي سنگين موجود در پس آب نيز بر روي جاذب فرآوري شده با کلسيم کلريد جذب مي شوند. بررسي نتايج تجزيه تبديل فوريه زير قرمز (FTIR) قبل و بعد از تماس جاذب با پس آب نشان داد که گروه هاي عاملي هيدروکسيل، کربوکسيل و آمين روي جاذب بيش ترين نقش را در جذب فلزهاي سنگين از پس آب بر عهده داشته اند. هم چنين نتايج تخلخل سنجي (BET) حاکي از آن بود که جذب شيميايي فلزهاي سنگين منجر به تغيير ساختار زيست جاذب مي شود .
کلید واژه جلبک قهوه اي، پس آب فرآوري اورانيم، حذف فلزهاي سنگين، اورانيم، نيکل، مس
فایل مقاله کاربرد جلبک قهوه اي پيش تصفيه شده با کلسيم کلريد براي حذف فلزهاي سنگين از پس آب تاسيسات فرآوري شيميايي اورانيم اصفهان