عنوان مقاله:

ساماندهی فضا و پایداری در اصلاح ترافیكی شهرهای كشور (ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها)

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

243.49 كیلوبایت

ساماندهی فضا و پایداری در اصلاح ترافیكی شهرهای كشور (ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها)

نویسنده:

[ اسماعیل علی اكبری ] - استادیار دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:

شهر سیستمی است كه از زیرسیستم های مختلف تشكیل شده است؛ هر یك از زیر سیستم ها، ضمن دارا بودن اجزاء ، عناصر و روابط درونی، مجموعا ً در هم پیوندی با هم، نحوة سازمان یابی فضای شهری را تعریف می كنند . موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای شهری می تواند در قالب رفتارهای هنجار یا ناهنجار، نمود رفتاری پیدا كند . لذا از دیدگاه سیستمی رفتار شهری تجلی گاه نحوة سازم ان یابی فضای شهری به شمار می رود .
در حال حاضر یكی از برجسته ترین ناهنجاریهای رفتاری شهرهای كشور در عرصة رفتار ترافیكی آنها بروز كرده است . راهكارها و سیاستهایی كه تاكنون برای اصلاح اینگونه رفتارها ارائه شده، غالبا ً جزءنگر و معلول نگر بود ه ا ند؛ یعنی زمینه ه ای بروز ناهنجاری و همینطور راه حل های مقابله با آن را در مقیاس زیرسیستم ترافیكی شهر جستجو كرد ه ا ند . این مقاله با دیدگاه سیستمی و با تاكید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی رفتار ترافیكی شهرها تاكید می كند؛ یعنی آسیب شناسی رفتار ترافیكی را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری مورد مطالعه قرار می دهد . نتایج براین نكته تأكید دارد كه ساماندهی فضای شهری و هدایت آن به سوی یك نظم فضایی، می تواند اثرات پایداری بر اصلاح رفتار ترافیكی برجای بگذارد و آن را به سوی رفتار هنجار و قانون مند هدایت كند .


كلمات كلیدی:

شهر، ساماندهی فضا، رفتار ترافیكی، جامع نگری، دیدگاه سیستمی، پایداری

دریافت کل مقاله به صورت PDF