عنوان مقاله:

بررسی فنی اقتصادی نو سازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای در مصرف سوخت

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

244.89 كیلوبایت

بررسی فنی اقتصادی نو سازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای در مصرف سوخت

نویسنده‌گان:

[ حسین قهرمانی ] - عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی راه آهن
[
سعید خدمتلو ] - دانشجوی كارشناسی ارشد ، حمل و نقل ریلی ، دانشكده مهندسی راه آهن
[
سارا شمس اللهی ] - دانشجوی كارشناسی حمل و نقل ریلی ، دانشكده مهندسی راه آهن

خلاصه مقاله:

نیروی محركه سیستم های حمل و نقل عمدتا ً از سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر تأمین می شود . در حقیقت 95 درصد سفرها با اتكا و مصرف سوخت های نفتی صورت می گیرد . در این میان وسائل نقلیه جاده ای سنگین نقش بسز ا یی در مصرف سوخت ها ی فسیلی به خود اختصاص داده اند . در این مقاله به بررسی فنی واقتصادی نو ساز ی دو گرروه عمده مصرف كننده سوخت گازوئیل اتوبوس و كامیون ها ، وتاثیرات آن در مصرف سوخت پرداخته شده است . با بررسی های انجام گرفته سرمایه اولیه نوسازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای تنها در یك یا دو سال با ز می گردد .


كلمات كلیدی:

نوسازی ، سوخت های فسیلی ، ناوگان سنگین ، اسقاط

دریافت کل مقاله به صورت PDF