عنوان مقاله:

بررسی نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیكی

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

 

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

بررسی نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیكی

نویسنده:

[ بیژن قربانی ] -

خلاصه مقاله:

در چند دهه اخیر موضوع رفتار اجتماعی در عرصه حمل و نقل مورد توجه دانشمندان و پژوهـشگران علوم رفتاری قرار گرفته است . هدف این پژوهش بررسی وتعیین نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیكی است . در همین راستا سوال های پژوهش عبارت بودند از : )١ رابطـه بـین نگـرش و ویژگی های دموگرافیك دانش آموزان پاسخ دهنده چگونه است؟ )٢ نظر دانش آموزان در مورد تأثیرگذازی انواع آموزش های ارایه شده چگونه است؟
جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی و پیش د انشگاهی شهر اصفهان بودند . نمونه انتخـابی ٣٠٠ نفـر از دانش آموزان كه ٣ ناحیه (٣ , ٢ و ٥ )انتخاب شده بودند . روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسـترس بود . جهت اندازه گیری از ابزارهای زیر استفاده شد .
۱ ) پرسشنامه نگرش نسبت به رفتار ترافیكی : ایـن پرسشنامه پرسشنامه ای محقق ساخته است كه میزان نگرش افراد را مورد سنجش قرار می دهد . سوال های پرسشنامه به شكل بسته پاسخ بود , این پرسشنامه شامل ۵۴ سوال بود كه میزان نگرش افراد را به رعایت رفتار ترافیكی و رانندگی مورد سنجش قرار داد . پا یایی پرسشنامه نگـرش از روش همـاهنگی درونـی (آ لفای كرونباخ ) استفاده شد كه ضریب پایایی 93 /٠ را نشان داد كه پایایی مناسبی بـود . )٢ پرسـشنامه ویژگی های دموگرافیك : این پرسشنامه شامل سوال هایی بود كه ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان مانند سن ، جنس ، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد افراد خانواده ، شغ ل مادر، شغل پـدر، وضـعیت اقتصادی ، درآمد خانواده و وضعیت مسكن ، داشتن اتومبیل خانوادگی را می سنجید . این پرسشنامه توسـط دانش آموزان تكمیل گردید . ۳ ) پرسشنامه نظرسنجی آموزشی : در این پر س شنامه میزان تاثیرگذاری آموزش از منابع مختلف آموزشی مورد پرسش قرار گر فت . سوال ها به شكل بسته پاسـخ بـوده و ارزش گـذاری سوال ها از ۱ تا ۵ بود .
روش این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی است . روش توصیفی یكی از روش های پیمایشی مـی باشـد . زیرا در این پژوهش به توصیف آنچه در جامعه وجود دارد پرداخته می شود . این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جام عه دانش آموزان را از نظر متغیرهای مربوطه مورد بررسی قرار داده است . روش تجزیـه و تحلیل آماری در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد . )١ توصیفی : در سطح توصیفی استفاده از فراوانی , درصد فراوانی و رسم جدول ها و نمودارهای مربوط انجام شـد . )٢ اسـت نباطی : در سطح استنباطی با توجه به سطوح داده های به دست آمد , از روش تحلیل آماری ضریب همبستگی اسـتفاده شد .
نتایج تحلیل آماری نشان داد كه؛ رابطه بین نمره های نگرش دانش آموزان با جـنس برابـر بـا 0/129- محاسبه شد كه معنی دار بوده است (0/033=
ρ)، همچنین رابطه بین نمره نگرش دانش آموزان با تعـداد افراد خانواده برابر با 0/201بود كه با ١٠٠ درصد اطمینان معنی دار بود , و رابطه بین نمره های نگرش با داشتن اتومبیل خانوادگی برابر با 0/155 بود، كه رابطه ای معنیدار بود (0=ρ) رابطه بین نمره های نگرش با سا یر متغییرهای مورد بررسی معنی دار نبود . همچنین نتـایج نـشان داد میـزان تأثیرگـذاری آموزش های مختلف از نظر دانش آموزان به ترتیب بیشترین فراوانی امتیازهای كسب شده عبارت است از؛ انیمیشن تلویزیونی (20/94 درصد ), مطالب درسی (15/03 درصد ), برنامه های كـودك ( ١٥ درصـد ), د فتر چه های تبلیغاتی (12/82درصد ), تیزرهای تبلیغاتی (11/3 درصد ), آگهی هـای روزنامـه (11/13 درصد ), بیل برد(7/63 درصد ) و پیام نامه(6/11 درصد )


كلمات كلیدی:

نگرش , ترافیك , دانش آموز , آموزش , راهنمایی و رانندگی

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF