• عمران
  • بازدید: 3177

 

عنوان مقاله:

بررسی كاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

 

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

346.17 كیلوبایت

بررسی كاربرد ضرایب تعدیل تصادف(AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای

نویسنده‌گان:

[ اسماعیل آیتی ] - دانشیار، دانشكده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[
حمیدرضا بهنود ] - كارشناس ارشد ، دانشكده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

مدل های آماری تصادفات همواره به منظور برآورد تقریبی و احتمالی تـصادفات ترافیكـی در موقعیت های گوناگون محیطی و بر حسب جلوه های هندسی مختلف مسیرها و تقاطع هـا ارائـه می شود . با استفاده از این مدل ها می توان شاخص های كارآیی مربوط به هر یـك از تـ دابیر اصلاحی مشخصه های هندسی راه را در قالب ضرایب تعدیل تصادف )AMF) مـورد بررسـی قرار داد . این گونه شاخص ها به خصوص در زمان ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ایمن سازی راه و تخصیص منابع در این نوع پروژه ه ا، جهت مقایسه هزینه های اجرایـی بـا AMF منافع ایمنی به دست آمده بیشترین كارآیی را دارا می باشد . ضرایب تـصحیح تـصادف شاخص هایی است كه در الگوریتم پیش بینی تصادف به منظور نشان دادن اثر ایمنی جلوه ای از یك طرح هندسی یا كنترل ترافیكی خاص به كار می رود . ضریب AMF برای شرایط اسمی یا پایه هر مشخصه از طرح هندسی یا كنترل ترافیكی دارای ارزشی معادل 0/1 اسـت . هـر مشخصه ای كه نسبت به شرایط اسمی یا پایه سابقه تصادفات بیشتری را در پی داشته باشـد ارزشی بیش از 0/1 خواهد داشت . همچنین ، هر مشخصه ای كه سابقه تصادفات كمتری را به دنبال داشته باشد ارزشی كمتر از0/1 را در بر خواهد گر فت . در این مقاله مقادیر و روابطی از ضرایب AMF برای عرض خطوط ، عرض و نوع رویه شانه ها، قوس های افقی ، كناره های راه و تقاطع های هم سطح ارائه شده است .


كلمات كلیدی:

ضرایب تعدیل تصادف AMF ، طرح هندسی ، ایمنی ، عرض خط و شانه، قوس های افقی، كناره راه، تقاطع های هم سطح

دریافت کل مقاله به صورت PDF