• عمران
  • بازدید: 2853

 

به کار گیری شاخص ریسک برای اولویت بندی معابر

با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در معابر شهری

شهریار افندی زاده : دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم صنعت ایران 

امید افصحی : کارشناس  شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران

دریافت کل مقاله به صورت PDF