• عمران
  • بازدید: 2646

 

عنوان مقاله:

مكانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف كاهش زمان دسترسی استفاده كنندگان

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

695.01 كیلوبایت

مكانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف كاهش زمان دسترسی استفاده كنندگان

نویسنده‌گان:

[ شهریار افندی زاده ] - دانشیار دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
[
مجیدرضا افیونیان ] - كارشناس ارشد ش ركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك تهران
[
آرش جلالی برسری ] - كارشناس شركت مطالعات جامع حمل ونقل وترافیك تهران

خلاصه مقاله:

در این مطالعه جهت مكانیابی و لكه گذاری محدوده های مناسب برای ایجاد پایانه های جدید در شـهر تهران از یك مدل مكانیابی ریاضی استفاده گردید . هدف از ایجاد پایانه هـای جدیـد افـزایش دسترسـی شهروندان و كاهش زمان دسترسی آنها به تسهیلات پایانه ای و نیز تمركززدایـی پایانـه هـای موجـود می باشد . پارامترهای ورودی مدل ریاضی استفاده شده شامل تقاضای استفاده از تسه یلات پایانه های برون شهری و نیز زمان سفر برروی هر یك از كمانهای شبكه حمل ونقل شهر تهران در زمـان اوج ترافیـك می باشند . جهت تعیین تقاضا با انجام یك آمارگیری مبد أ - مقصد در مقیاس وسیع و با تعداد زیاد آمارگر ، كلیه مراجعین به پایانه های موجود شمارش و با تعداد متن اسبی از مراجعین مصاحبه به عمل آمد . همچنین زمان سفر روی كمانهای شبكه نیز از مدل به هنگام شده حمل ونقل و ترافیك شـهر تهـران اسـتخراج گردید . الگوریتم ریاضی مدل انتخاب شده به گونه ای طراحی شد كه نسبت به زمان مطلوب انتخاب شـده، حساس می باشد . به عبارت دیگر حل الگوری تم ریاضی طراحی شده تحـت محـدودیت زمـان دسترسـی شهروندان به تسهیلات انجام خواهد شد . این بدان معنی است كه هر چه رفاه در نظر گرفته شده بـرای شهروندان بیشتر باشد، زمان دسترسی مطلوب مورد نظر كمتر خواهد شد و در نتیجه تعـداد مكانهـای پیشنهاد شده توسط مدل برای ایجاد تسهیلات پایانه ای بیشتر می گردد . از اثرات ایجاد پایانه های جدید در نقاط مشخص شده می توان به كاهش مصرف سـوخت، كـاهش آلودگی هوا، كاهش شاخص وسیله نقلیه - كیلومتر پیموده شده در كل شبكه حمل و نقل شهری و افزایش دسترسی به تسهیلات پایانه ای اشاره نمود .


كلمات كلیدی:

مكان یابی، پایانه اتوبوس برون شهری، زمان دسترسی، تمركززدایی

دریافت کل مقاله به صورت PDF