• عمران
  • بازدید: 4348

 

عنوان مقاله:

بررسی راهكارهای ممكن برا ی كاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

381.46 كیلوبایت

بررسی راهكارهای ممكن برا ی كاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان

نویسنده‌گان:

[ علی زایرزاده ] - كارشناس ارشد راه و ترابر ی از دانشگاه تهران ، معاونت حمل و نقل شهردار ی مشهد
[ محمدرضا خیرآبادی ] - معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری مشهد

خلاصه مقاله:

در این تحقیق سعی شده است تا پدیده خستگی رانندگان و عوامل مؤثر در ایجاد آن و نیز تأ ثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گیرد . خستگی در حالـت كلی به معنای تحلیل و زوال انرژ ی فرد است و می تواند از نوع جسمی و یا روحی و روا نی باشد . خستگی راننده منجر به ضعف توانایی او در قضاوت و تصمیمگیری صحیح می شـود
كه می تواند تبعات مخاطره آمیزی به همراه داشته باشد . خستگی ر اننده با علائمی از قبیـ ل انحراف از مسیر مستقیم، كندی عكس العمل، كاهش تمركز، سنگی نیپلكها و خـواب آلـودگی بروز پیدا می كند . اقدام به بهبود محیط جاده می تواند نقش مهمی در جلـوگیری از خـستگی رانندگان ا یفا كند كه نصب تابلوهای حاوی پیامهای هشدار دهنده خطرات ناشی از رانندگی در حالت خستگی و نیز تعبیها ستراحتگاه های مناسب در طول مسیر از جمله ا ین اقدامات هستند . در این راستا باید كنترلهایی روی نحوه اعطای گواهینامـه و وضـعیت سـلامتی و جـسما نی رانندگان صورت گیرد . استفاده از فن آور ی از جمله تجهیزات پیشرفته درون خـودرو كـه وضعیت سر و پلك زدن راننده را به صورت هوشمند و پیوسته كنترل می كند، می توانـد در كاهش تصادفات مؤثر باشد . خستگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعـداد ز یـاد ی از تصادفات رانندگی در دنیاست و در این تحقیق تلاش بر آن شده است تا ضمن خـاطر نـشان كردن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات رانندگی ، راهكارها ی گوناگون موجود برا ی كاهش تاثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات ارائه گردد .


كلمات كلیدی:

خستگی راننده، راهكار ، تصادف، عامل انسانی ، خواب آلودگی

دریافت کل مقاله به صورت PDF