• عمران
  • بازدید: 4765

 

عنوان مقاله:

بررسی اطلاعات آماری ترافیك تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

286.86 كیلوبایت

بررسی اطلاعات آماری ترافیك تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری

نویسنده‌گان:

[ مهری احمدی ] - دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ٬دانشگاه علوم و تحقیقات
[ ناصر محرم نژاد ] - دكترای محیط زیست ٬ عضو هیئت علمی دانشكده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:

حمل و نقل پایدار شهری در واقع حركت روان وسایل نقلیه ٬ مردم و كالاهاست كه مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است . برای برنامه ریزی پایدار و جامع سیستم حمل و نقل بهتر آن است كه مجموعه ای متوازن از شاخصها كه تركیبی از اهداف اقتصادی ٬ اجتماعی و زیست محیطی باشد را در نظر بگیریم . دفت در انتخاب نوع شاخص بگونه ای كه پوسشش دهنده اهداف كلی باشد ٬ بسیار مهم است همچنین می بایست مجموعه شاخ صها با واقع بینی انتخاب شوند ودر دسترس بودن اطلاعات ٬ قابلیت فهم و قابلیت استفاده از آنها در تصمیم گیریها در نظر
گرفته شود .مدیران و سیاستگزاران امر ترافیك با مطالعه دقیق و دستیابی به بانك اطلاعاتی قوی و به روز می توانند نسبت به اخذ تصم یمات صحیح اقدام نمایند . همچنین می تواند از شاخصها به عنوان اطلاعات پایه در سیاستگزاریهای حمل و نقل و پایش نتایج استفاده نمود . منفعت بسیار مفید دیگر توسعه شاخصها استفاده از آنها در برای مقایسه معنادار وضعیت حمل و نقل با سایر شهرها می باشد . در حال حاضر هیچ مجموعه استانداردی از شاخصها برای برنامه ریزی جامع و پایدار حمل و نقل وجود ندارد . هر حوزه یا هر سازمانی می بایست شاخصهای مورد نیاز خویش را بر اساس نیازمندیها و توانمندیهای خویش انتخاب در این مقاله ضمن معرفی شاخصهای حمل و نقل پایدار به مقایسه وضعیت فعلی اطلاعات آماری مربوط به ترافیك تهران بر اساس این شاخصها پرداخته شده است . نتایج این مقایسه نشان می دهد تنها تعداد بسیار كمی از اطلاعات موجود با شاخصهای حمل و نقل پایدار دارای انطباق است و این موضوع نیاز به تجدید نظر جدی در تعیین چارچوب اطلاعات مورد نیاز را آشكار می نماید .


كلمات كلیدی:

شاخصهای حمل و نقل پایدار

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF