عنوان مقاله:

تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفكیك سفر با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

453.44 كیلوبایت

تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفكیك سفر با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

نویسنده:

[ وحید عرب باقری ] -

خلاصه مقاله:

از آنجا كه عوامل و ویژگیهای مختلفی بر نوع سیستم انتخابی فرد در طول سفر تاثیرگذار هستند. تعیین كوتاهترین الگوریتم تصمیم گیری ممكن از میان تعداد زیاد پارامترهای موثر، یك گام اساسی در مدلسازی های تفكیك سفر است. در این پژوهش با استفاده از مدل شبكه ی عصبی مصنوعی، مهمترین پارامترهای تصمیم گیرنده در نوع انتخاب افراد شناسایی شده است. برای این منظور با به كارگیری یك شبكهی عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) ارتباط بین پارامترهای موثر در تفكیك سفر و نوع سیستم انتخابی افراد تعیین شده است. برای آموزش شبكه از مجموعه یی از اطلاعات آماری شهر رشت استفاده شده است. آزمایش شبكه با استفاده از مجموعه یی از آمارهای نمونه ی گردآوری شده توسط محققین انجام گردیده است. در انتها نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش برازش خطی گام به گام (Stepwise) كه معمولا به عنوان یك روش متداول در مدلسازی تفكیك سفر مطرح است مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان میدهد كه با استفاده از مدل شبكه ی عصبی مصنوعی می توان به نحو مطلوبی مهمترین پارامترهای موثر تفكیك سفر را تعیین نموده و از حجم وسیع اطلاعات لازم كه در روشهای قبلی مدلسازی مورد نیاز بودند، كاستع. همچنین سرعت و بازدهی پردازش اطلاعات و در عین حال دقت تصمیم گیری را افزایش داد.


كلمات كلیدی:

تفكیك سفر ، شبكه های عصبی مصنوعی ، برازش خطی گام به گام ، مدلسازی

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF