• عمران
  • بازدید: 11928

بررسی سازه

محاسب:

جناب آقای دکتر نصیرائی

اسكلت سازه الماس شرق بدليل سرعت اجرا ونبود سيستم های پيشرفته تكنولوژی بتن همچنين با در نظر گرفتن تغييرات احتمالی به صورت اسكلت فلزی اجرا شد.

گستردگی و نا متقارن بودن اين سازه سبب شد كه با در نظر گرفتن تنش حرارتی و تأثير مخرب يك قسمت از سازه بر روی قسمت‌های ديگر به دليل نشست يا بارهای زلزله، سازه بوسيله8 درز (انقطاع) از هم تفكيك شده‌ و در 9 بلوک اجرا شود.

خاك برداری تا تراز10.70 - در بلوکA (بدليل وجود تاسيسات ) و در بقيه بلوکها تا تراز -4.70 انجام شد و اين بلوك‌ها مانند ساختمان‌های مجزا، به طور مجزايی پی ريزی و اجرا شده‌اند پی های حاشيه‌ای به شكل نواری و پی‌های داخلی منفرد هستند در هر قطاع ديوارهای برشی متناسب با طول قطاع و نوع قطاع (حالت ورودی يا تجاری) وجود دارد كه بارهای جانبی زلزله را بوسيله شمع به زمين منتقل می‌كند.

اسکلت فلزی با قاب های دارای اتصال مفصلی اجرا شد و سيستم مهار بندی جانبی همانطور که اشاره شد ديوار برشی می باشد.

ديوارهای جانبی با Hebelex (نوعی بتن سبك) و پارتيشن‌های مغازه بوسيل پانل گچی 8cm اجرا شده است در اجرای پانل گچی از كلاف افقی و قائم مطابق آيين‌نامه 2800توسط نبشی و ناودانی اجرا شده است.

مطابق آيين‌نامه زلزله 2800 حداكثر طول ازاد تيغه‌های داخلی كه فاقد كلاف عمودی هستند 3m است در صورتيكه طول تيغه‌ها از اين حد بيشتر شود بايد در هر سه متر توسط مهارتهای قائم كه به پی وسقف و يا كف وسقفف محكم شده اند تقويت كردند.

بدليل داشتن تأسيسات خاص و انسجام سقف می توان گفت سقف مرکب بهترين گزينه‌ای بود كه برای پوشش طبقات انتخاب شد.

برای پوشش و انجام سقف كاذب، بدليل سرعت بالای اجرا از گچ برگ كناف استفاده شده است، اين لايه‌ها، گچ با ضخامت حدود 1cm است كه در دو طرف آن لايه‌های كاغذی مخصوصی وجود دارد، ضمناً اين گچ برگ‌ها دارای انواع ضد رطوبت ، ضد حريق و معمولی هستند كه نوع معمولی آن در اين پروژه برای پوشش اكثر سقف كاذب و نوع ضد رطوبت آن در زير شير فن كويل‌ها بكار رفته است.

سقف سازه‌ الماس شرق را مي توان به دو قسمت تقسيم كرد:

1-سقف تختی که بلوکهایA,B,…,H را پوشش داده و به صورت مرکب اجرا شده است. بعد از بتن ريزی اين سقف، لايه‌های پلاستوفوم به ضخامت 5cm بكار گرفته شده تا نفوذ حرارت و رطوبت را به حداقل برساند سپس بتن سبك (³600Kg/m) حاصل از اختلاط سيمان و ليكا (خاك رس منبسط شده است) روی آن را می پوشاند. سپس مطابق جزئيات زير :لايه‌ای ملات ماسه و سيمان صيقلی برای فراهم كردن بستر عايق رطوبتی،عايق رطوبتی ايزوگام، ماسه نرم، ملات ماسه سيمان، موزاييك روی آن را می پوشانند.

2-سقف گنبدی:

سقف گنبدی به ارتفاع 15m و به قطر 50m و با وزن حدود 160t بلوكI را پوشش می دهد.

تركيب اين گنبد و آب نمای پيشرفته (jumping) كه در حياط مرکزی بلوک I قرار

دارد يك نوع آميختگی فرهنگ سنتی و مدرن رادر ذهن تدايی می كند

سيستم سقف گنبد, سيستم خرپايی است كه وزن مرده خودش و نيروهای جانبی زلزله و نيروی باد را تحمل مي كند.

سازه گنبد از سه جزء خرپاهای قوسی، هسته مركزی(عرقچين) و پوشش دهانه های بين خرپا تشكيل شده است.

الف-خرپايي قوسی: يال بالايی و پايينی اين خرپاها به صورت قوسي هستند، يال فوقاني به صورت مقطع ناودانی دوبل و يال تحتانی با مقطع لوله كار شده است همچنين اعضای قطری خرپا نيز با مقاطع لوله اجرا شده اند.


جوشکاری
CO2 در اتصالات اين خرپا انجام گرفته است که اين جوش کيفيت بهتری از جوش معمولی داشته و جوشكار می تواند جوشكاری را يكپارچه انجام دهد. در نتيجه عملاً ترك ناشی از ناپيوستگی جوش در اثر تعويض سيم جوش از بين مي رود.

اما انجام اين جوش دارای يك محدوديت است زيرا, جوشكاری بايد در فضای بسته انجام شود تاجريان هوا گاز CO2 رااز موضع جوشکاری دور نکند و اكسيژن به جوش نرسد.

جوش خرپاها همانند جوش در بقيه اجزا اسكلت فلزی در سازه بوسيله آزمون رنگ نافذ و روش MT (ذرات مغناطيسی) كنترل و همچنين بعد جوش ها هم چك شده است.

ب-هسته مركزی(عرقچين): هسته مركزی نيز يك خرپا است كه ring فوقانی آن توسط برش و جوش ناودانی و ring تحتانی بوسيله لوله نورد شده ساخته شده است و بقيه اعضا به آن متصل شده‌اند. اتصالات اين خرپا هم به وسيله جوش CO2 انجام گرفته است چون بايد خرپاهای قوسی در قسمتی مشترك اتصال می داشتند پس هسته مركزی طراحی شد تا اين اتصالات را نظم بخشد و يكپارچگی سقف را افزايش دهد.

ـ عمليات نصب خرپاها:


بعد از اتمام اتصالات خرپاها
ی قوسی و عرقچين، يال تحتاني هر, دو خرپای قوسی توسط مقاطع لوله متصل شده و يال‌های فوقانی نيز توسط پروفيل‌های IPE به هم جوش داده‌اند. بدين ترتيب يك خرپای فضايی پديد آمده است.

اين خرپای فضايی به وسيله Tower به محل اتصال حمل شد و بوسيله ستونهايی كه به انتهاي خرپا متصل شده بود و پشت بند به ستونهای طبقه چهارم بلوك I متصل شد (هر خرپاي فضايی به سه ستون) آنگاه عرقچين به بالا حمل شد و همانطور كه ملاحظه‌ می كنيد خرپای فضايی از طريق چهار نقطه تماس به عرقچين متصل مي شود.

و بقيه خرپا های فضايی نيز به همين ترتيب به هسته مركزی متصل شدند.

پ-پوشش دهانه‌های بين خرپاها:

دهانه‌های تير ريزی شده بين خرپاها بوسيله قاب های مشبك قوطی شكل پر شد.

به سطح تحتانی اين قاب‌ها، ورق‌های سوراخ دار آلومينيومی پانچ شد تا گنبد از زير نمای زيبايی داشته باشد و ضمناً از انعكاس صوت جلوگيری شود.

و در سطح فوقانی، در داخل شبكه‌های اين قاب ، لايه‌های پلاستوفوم به ضخامت 5cm قرار گرفت تا قاب سبك شود.

مجدداً روی اين قاب‌ها بدليل ايجاد عايق حرارتی و رطوبتی لايه پلاستوفوم ديگری به ضخامت 10cm قرار گرفت حال بايد سطح خارجی گنبد بتن ريزی می شد.

چون اصولاً اين بتن نقش سازه‌ای نداشت لذااز حداقل شبکه آرماتور مربوط به افت و حرارت استفاده شد و بتن پوششی به ضخامت 6cm ريخته شد بعد از بتن ريزی ،ايزولاسيون رطوبتی انجام می شود و بعد روی گنبد آماده و نمای فلز شد.