عنوان مقاله:

كنترل پاسخ لرزه اي سازه ها با استفاده از ميراگر جرم هماهنگ شده

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

182.51 كيلوبايت

كنترل پاسخ لرزه اي سازه ها با استفاده از ميراگر جرم هماهنگ شده

نويسنده‌گان:

[ حمزه دهقاني ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان-دانشجوي كارشناسي ارشد سازه
[
افشين محبي نوذر ] - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان-دانشجوي كارشناسي ارشد سازه

خلاصه مقاله:

كنترل فعال سازه ها د ر دوه ه اخير توج ه بسيارى از محققان ر ا به خود جلب نموده است . حاصل تحقيقات بعمل آمده ، ارائه الگو ريتم هاى متعددى برا ى محاسبه نيروى كنترل و نيز روشهاى مختلفى TMD براى اعمال اين نيروها بر سازه مى باشد . در اين مقاله عملكرد ميراگر جرم هماهنگ شده يادركاهش پاسخ لرزه اي سازه ها مورد بررسي قرار گرفته است. اساس كار اين ميراگر بر مبناي استهلاك انرژي وارده به سازه توسط يك مجموعه جرم وفنركه در طبقات بالايى سازه نصب شده اس ت، مى باشد. در اين سيستم براىكنترل ارتعاش سازه از نيروى اينرسى ناشى از جرم اضاف ى استفاده شده وجرم هر طبقه در ارتفاع سقف بطورمتمركز وارد مى گردد و اين جرم داراى تغيير مكان افقى بدون دوران مى باشد. دراين تحقيق،ضمن استخراجمعادلات حركت سازه ، از رو ش كنترل بهينه بامعرفى انديكس پرفور مانس، بصورت تابعي از مجموعه نيروى كنترل و تغ يير مكانها با ضرايب وزنى مربوطه براى كنترل سازه استفاده شده است در پايان مقايساتى بين سازه در حالت كنترل وبدون كنترل انجام گرفته است و نتايج حاصله بصورت نمودار ارائه شده است .


كلمات كليدي:

كنترل فعال، ميراگر جرم هماهنگ شده، الگوريتم كنترل بهينه

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF