عنوان مقاله:

مقايسه الياف فولادي با الياف مصنوعي در مخلوط شاتكريت تر

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

 

محل انتشار:

( يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران )

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

191.38 كيلوبايت

مقايسه الياف فولادي با الياف مصنوعي در مخلوط شاتكريت تر

نويسنده‌گان:

( نيسي شوشتري ) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
(
نيكو ) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
(
نيكو ) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

همانطور كه مي دانيم شاتكريت عبارت است از ملات يا بتني كه بافشار هوا و سرعت زياد به سطح كار پاشيده ميشود يا به عبارت ديگر بتن بدون ق الب ميباش د. مزيت استفاده از شاتكري ت در پروژهاي فراواني در سرتاسر دنيا به اثبات رسيده اس ت. زماني كه پيشرفته ترين تكنولوژي ها مورد استفاده قرار مي گيرد كارايي الياف بطور كلي برابر يا بهتر از سيستم سنتي مش فولادي است. در اين مقاله مزاياي استفاده از الياف در شاتكريت در مقايسه با مش فولادي بيان شد ه. همچنين دو نوع الياف قابل استفاده در شاتكريت) الياف فولادي و الياف مصنوعي( مورد مقايسه قرار گرفته در نهايت اين مقاله پاسخي به اين سوال خواهد بود كه چگونه الياف با كارايي بالاي پلي پروپيلن ( HPP)كه به. تازگي استفاده از آن ها ر ايج شده را با الياف فولادي مورد مقايسه قرار دهي م. همچنين نتايج آزمايشات انجام شده ارائه گرديده است.


كلمات كليدي:

الياف، شاتكريت، مصنوعي فولادي، پلي روپيلن


دریافت مقاله به صورت PDF