ترفندها ،اصول و مفاهیم پایه ای در SAP arrow

**عناصر و المانها

یک مدل فیزیکی در برنامه SAP2000 با عناصر (Objects) مشخص می شوند. با استفاده از محیط گرافیکی برنامه ، کاربر هندسه عناصر مدل سازه را ترسیم نموده و سپس مشخصات بارگذاری آنها را اختصاص می دهد. در هنگام تحلیل ، برنامه هر عنصر را به یک یا چند المان (Elements) تقسیم می کند.

مباحث عمومی

  • عناصر
  • عناصر و المانها
  • گروهها

عناصر

برای معرفی شکل و ابعاد هندسی سازه انواع عناصر زیر ممکن است بکار روند :

.. عناصر نقطه ای که به دو دسته تقسیم می شوند :

· عناصر گرهی : این عناصر به طور خودکار در گوشه ها و یا انتهای سایر عناصر ایجاد می شوند. این عناصر همچنین ممکن است به طور منفرد برای در نظر گرفتن برخی رفتارهای نقطه ای مورد استفاده قرار گیرند.

· عناصر پیوند نقطه ای متصل به زمین : این عناصر برای مدلسازی رفتار برخی تکیه گاههای خاص نظیر جداسازها و میراگرها و ... به کار می روند.

.. عناصر خطی که به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

  • عناصر قاب یا کابل : این عناصر ممکن است برای مدلسازی تیرها ،ستونها ،بادبندها ،اعضای خرپا یا کابلها بکار روند.
  • عناصر پیوند دو گرهی : این عناصر برای مدلسازی اعضای خاصی که رفتارهای به خصوصی دارند مانند جداسازها ،میراگرها ،فنرهای چند جهتی و ... به کار می روند . این عناصر بر خلاف قابی می توانند طولی بربر صفر داشته باشند .

.. عناصر سطحی : المانهای پوسته ای ( المانهای دارای رفتار صرفا غشایی ، صرفا خمشی و المانهای پوسته با سختی کامل ) برای مدلسازی دیوارها ،کف ها و سایر عناصر جدار نازک به کار میروند. همچنین المانهای رده Solid ( تنش صفحه ای ،کرنش صفحه ای و المانهای متقارن ) نیز با عناصر سطحی مدل می شوند.

.. عناصر حجمی : این عناصر برای مدلسازی المانهای سه بعدی به کار می روند.

به صورت کلی هندسه عنصر در مدل باید کاملا مشابه عضو فیزیکی موجود در سازه باشد. این قاعده باعث سادگی مشاهده مدل می شود و عملیات طراحی را ساده می کند.

عناصر و المانها

.....

یک مدل فیزیکی در برنامه SAP2000 با عناصر (Objects) مشخص می شوند. با استفاده از محیط گرافیکی برنامه ، کاربر هندسه عناصر مدل سازه را ترسیم نموده و سپس مشخصات بارگذاری آنها را اختصاص می دهد. در هنگام تحلیل ، برنامه هر عنصر را به یک یا چند المان (Elements) تقسیم می کند.

مباحث عمومی

  • عناصر
  • عناصر و المانها
  • گروهها

عناصر

برای معرفی شکل و ابعاد هندسی سازه انواع عناصر زیر ممکن است بکار روند :

.. عناصر نقطه ای که به دو دسته تقسیم می شوند :

· عناصر گرهی : این عناصر به طور خودکار در گوشه ها و یا انتهای سایر عناصر ایجاد می شوند. این عناصر همچنین ممکن است به طور منفرد برای در نظر گرفتن برخی رفتارهای نقطه ای مورد استفاده قرار گیرند.

· عناصر پیوند نقطه ای متصل به زمین : این عناصر برای مدلسازی رفتار برخی تکیه گاههای خاص نظیر جداسازها و میراگرها و ... به کار می روند.

.. عناصر خطی که به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

  • عناصر قاب یا کابل : این عناصر ممکن است برای مدلسازی تیرها ،ستونها ،بادبندها ،اعضای خرپا یا کابلها بکار روند.
  • عناصر پیوند دو گرهی : این عناصر برای مدلسازی اعضای خاصی که رفتارهای به خصوصی دارند مانند جداسازها ،میراگرها ،فنرهای چند جهتی و ... به کار می روند . این عناصر بر خلاف قابی می توانند طولی بربر صفر داشته باشند .

.. عناصر سطحی : المانهای پوسته ای ( المانهای دارای رفتار صرفا غشایی ، صرفا خمشی و المانهای پوسته با سختی کامل ) برای مدلسازی دیوارها ،کف ها و سایر عناصر جدار نازک به کار میروند. همچنین المانهای رده Solid ( تنش صفحه ای ،کرنش صفحه ای و المانهای متقارن ) نیز با عناصر سطحی مدل می شوند.

.. عناصر حجمی : این عناصر برای مدلسازی المانهای سه بعدی به کار می روند.

به صورت کلی هندسه عنصر در مدل باید کاملا مشابه عضو فیزیکی موجود در سازه باشد. این قاعده باعث سادگی مشاهده مدل می شود و عملیات طراحی را ساده می کند.

عناصر و المانها

اگر تاکنون از برنامه های مبتنی بر روش المانهای محدود ، مانند ویرایش های قبلی SAP2000 ، برای آنالیز سازه استفاده کرده باشید مطلع هستید که در این برنامه ها برای آنالیز دقیق باید اعضا تا حد ممکن تقسیم بندی شوند. مدلسازی مبتنی بر عناصر نیاز به تقسیم بندی را از بین می برد .

برای کاربرانی که به تازگی استفاده از روش المان محدود را آغاز کرده اند مدلسازی مبتنی بر عناصر ممکن است کاملا طبیعی به نظر برسد.

هنگامی که عملیات تحلیل در برنامه SAP2000 آغاز می شود ، برنامه SAP2000 به طور خودکار مدل مبتنی بر عناصر را به مدل مبتنی بر المانها تبدیل می کند. مدل مبتنی بر المانها که معمولا به نام مدل تحلیلی شناخته می شود شامل المانهای سازه ای و گره ها می باشد. نتایج تحلیل پس از تکمیل تحلیل مجددا به صورت مدل مبتنی بر عناصر ارائه می شوند.

کاربر می تواند نحوه تقسیم بندی که توسط برنامه به صورت خودکار انجام می شود را با ارائه درجه تقسیم شدگی ، نحوه تقسیم بندی اعضائ در محل تلاقی و ... کنترل کند. همچنین کاربر می تواند عناصر را تقسیم کند. در این صورت انطباق کامل بین عناصر و المانهای سازه برقرار خواهد بود .

گروهها یک گروه دسته ای از عناصر هستند که توسط کاربر تحت یک عنوان خاص ذخیره می شوند. برای هر گروه باید یک نام منحصر به فرد معرفی کنید، سپس عناصر متعلق به آن گروه را انتخاب کنید . هر کدام از انواع عناصر را می توان در یک گروه قرا ر داد. یک عنصر می تواند عضو یک یا چند گروه باشد. همه عناصر به طور خودکار عضو گروه پیش فرض “ALL” خواهند بود.

در محیط گرافیکی ، گروهها می توانند کاربردهای مختلفی مانند انتخاب ساده تر ، بهینه سازی طراحی ، تعریف مقاطع برش ، کنترل خروجی ها و ... داشته باشند.

http://www.elmofan.com