عنوان مقاله:

معرفي عملكرد چيلر جذبي (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشيدي در صنعت ساختمان

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران 

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

303.8 كيلوبايت

 

معرفي عملكرد چيلر جذبي (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشيدي در صنعت ساختمان

نويسنده:

[ ريحانه پيمان ] - كارشناسي مهندسي عمران-عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقيقات تهران

خلاصه مقاله:

در 100 سال اخير، افزايش مصرف سوختهاي فسيلي منجر به بالاتر رفتن غلظت اتمسفري دي اكسيد كربن تا 30شده اس ت تا آنجا كه 42 % از انرژي مورد نياز، از سوختها ي فسيلي ) نفت و گاز و (… تأمين م يشود و پي شبيني شده است تا سال 2010 ميلادي، آسيا به بزرگترين مصرف كننده انرژي در دنيا تبديل خواهد شد. در كشور ما نيز %38 سوخت مصرفي به ساختمانها اختصاص داده شده كه در كنار هزين ههاي بالاي آن براي مصرف كننده، با خطر روبه اتمام بودن منابع و آلودگي محي طزيست همراه است كه اين مهم استفاده از سرچشم ههاي تجديدپذير انرژي را واجب م يگرداند.از آنجا كه اين انرژيهاي تجديدپذير منجر به توليد مقادير بسيار بسيار ناچيزي و در برخي موارد هيچ نوع از گازهاي گلخان هاي م يگردند؛ لذا يكي از سوختهايي كه به زودي در دنيا رتبه اول مصرف را به خود اختصاص م يدهد، انرژي الكتريكي سبز خورشيدي م يباشد. جالب است كه بدانيم مقدار انرژي دريافتي زمين از خورشيد در هر 15 دقيقه،برابر با مقدار انرژي مصرفي تمام كشورهاست.با اين تفاسير امروزه مشاهده م يشود كه ژاپن با توليدبيش ا ز 45 درصد انرژي خورشيدي در سطح بين المللي،بيشترين مقدار سلولهاي خورشيدي نصب شده را بر حسب تعداد افراد كشور خود دارا اس ت. همچنين بعد از ژاپن،كشورهاي اروپايي و ايالا ت متحده امريكا نيز قابل ملاحظ هترين بازارهاي بهر هبري از انرژي سبز را تحت پوشش داشته و اهميت آن به حدي رسيده است كه كشو ر آلمان بخشي از ماليات دريافتي از مردم خود ر ا صرف سرماي هگذاري در اين زمينه م ينمايد. در اين مقاله نيز سعي شده است كه با معرفي عملكرد س يست مهاي وابسته به انرژي خورشيدي و بررسي موقعيت فني – اقتصادي چيلرهاي جذبي ) بعنوان سيستم تهويه مطبوع ساختما ن( ونحوه عملكرد پانلهاي هوشمند خورشيدي در طراحي و معماري مناسب ساختمانها، بر اين نكته تأكيد شود كه با واقع بودن ايران بر روي كمربند زرد كره زمين و با تكيه بر اين واقعيت كه ميزان كل انرژي خورشيدي كه به كشور م يتابد،بيش از 3000 برابر انرژي مورد نياز آن است و ميزان دريافت آفتاب سالانه در ايران، حدود 1000 برابر تمامي مصرف و صادرات سالانه انرژي كشور مي باش د. لذا با طراحي بهينه سيستم هاي خورشيدي ،بجاي اخت صاص يارانه به سوختهاي فناپذير فسيل ي م يتوان با اقدام به ساخت سيست مهاي گرمايش و سرمايش خورشيدي در ساختمانها و نيز احداث نيروگاههاي انرژي خورشيدي در صنعت


كلمات كليدي:

انرژي سبز، معماري، سازه، پانل هوشمند، چيلر جذبي

 

دریافت مقاله به صورت PDF