عنوان نشریه فصلنامه مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) - دوره31, شماره2
نویسندگان الصاق اكبر
چکیده در سال هاي اخير استفاده از روش سل-ژل، براي سنتز آزمايشگاهي و صننعتي نانو ساختارها و به خصوص نانو ذرات سيليسي موارد استفاده زيادي پيدا کرده است. در اين تحقيق، ذرات سيليکاتي با استفاده از روش سل- ژل سنتز شدند و خواص فيزيکي آنها با استفاده از SEM مورد بررسي قرار گرفت. تاثير اصلاح کننده هاي ساختاري بر اندازه و مورفولوژي نانو ذرات سنتز شده مورد سنجش قرار گرفت. همچنين، واکنش در حضور امواج اولتراسونيک در زمان هاي 10، 30 و 60 دقيقه انجام شد و تاثير اين امواج بر مراحل مختلف واکنش، توسط SEM ، TEM و TGA بررسي شد. در نهايت با شرايط بهينه ذراتي کروي با اندازه 50 تا 80 نانومتر سنتز و شناسايي شد و مقادير متفاوتي از نمک نيترات لانتانيوم شش آبه در حين واکنش تشکيل نانو ذرات، به مواد اوليه افزوده شد. سپس براي بررسي توانايي اين نانو ساختارها در رهايش کنترل شده داروهايي مانند لانتانيوميدها، بافر شبيه سازي شده بدن، SBF  تهيه شد و رهايش لانتانيوميدها در فواصل زماني 10 دقيقه اي به مدت 80 ساعت و غلظت لانتانيوميد آزاد شده توسط ICP بررسي شد. طبق نتايج به دست آمده از ICP ، لانتانيوميد بارگذاري شده از درون شبکه سيليسي رها نشد. لانتانيوميدهاي بار گذاري شده در اين مزوپورها را مي توان براي راديوتراپي مخصوصا در مورد سرطان کبد مورد استفاده قرار داد .
کلید واژه سيليکا، اصلاح کننده، سل-ژل، مورفولوژي، اولتراسونيک
فایل مقاله کاربرد اصلاح کننده هاي ساختاري و امواج اولتراسونيک در نانو ساختارهاي سيليسي سنتز و شناسايي