عنوان نشریه فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق) - دوره1, شماره1 (پياپي 1)
نویسندگان طاهر سيدعباس, نصرت آبادي سيدمصطفي, شيباني محمدرضا
چکیده در اين مقاله با استفاده از الگوريتم تکاملي کلوني زنبورهاي عسل (ABC) و بر اساس معيار انتگرال زمان، قدرمطلق خطا (ITAE) به طراحي کنترل کننده فرکانس بار (LFC) در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با سياست دوجانبه پرداخته شده است. در اين راستا، در نظر گرفتن تابع هدف مناسب براي دست يافتن به عملکرد مقاوم مطلوب مهم است. نتايج شبيه سازي ها نشان مي دهد با بهره گيري از معيار ITAE  كه با وجود انحراف فرکانس و خطاي کنترل ناحيه (ACE) است، پارامترهاي کنترل بهينه براي سيستم قدرت با استفاده از روش ABC به آساني به دست مي آيند. کارآيي روش پيشنهادي بر روي يک سيستم قدرت چهار ناحيه اي تجديد ساختار يافته با سناريوهاي قراردادي ممکن تحت تقاضاي بار زياد و اغتشاش هاي ناحيه اي نشان داده شده است. با ارزيابي نتايج مشاهده مي شود که روش بهينه سازي پيشنهادي در محدوده وسيعي از تغييرات پارامترهاي سيستم و تغييرات بار در حضور خاصيت غيرخطي بودن سيستم، عملکرد مقاوم خوبي داشته، بنابراين، مي تواند در کنترل کننده هاي ديگر نيز استفاده شود.
کلید واژه کنترل فرکانس بار (SMES ،(LFC، سيستم قدرت تجديد ساختار يافته، الگوريتم کلوني زنبورهاي عسل (ABC)
فایل مقاله کنترل بهينه فرکانس بار با استفاده از الگوريتم کلوني زنبورهاي عسل در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته شامل SMES