عنوان نشریه فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق) - دوره1, شماره1 (پياپي 1)
نویسندگان اميري سيداحمد, ميرزاييان دهكردي بهزاد, شفيعي حسام, فرزان صباحي محمد
چکیده در اين مقاله روش کنترل برداري فازي در کنترل سرعت موتورهاي مغناطيس دائم داخلي (IPMSM) ارائه شده است. در اين کنترل کننده از دو تنظيم گر سرعت و جريان استفاده شده است. کنترل کننده سرعت از نوع فازي و کنترل کننده جريان از نوع PI کلاسيک است. از الگوريتم ژنتيک در بهينه سازي ضرايب هر دو کنترل کننده استفاده شده است. بهينه سازي با اهداف سرعت پاسخ بالا، خطاي حالت دائمي کم به نحوي که کنترل کننده با دقت خوبي تغييرات سرعت و گشتاور را دنبال کند، انجام شده است. در اين مقاله دو روش کنترل فازي و کلاسيک با يکديگر مقايسه شده تا نقاط ضعف و قوت هر کدام بررسي گردد. تغييرات پارامترهاي موتور، نويز اندازه گيري و قطع يکي از فازها در اثر خطا در هر دو روش فازي و کلاسيک بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده رفتار مقاوم کنترل کننده فازي طراحي شده نسبت به کنترل کننده انتگرالي، تناسبي است.
کلید واژه کنترل برداري، کنترل کننده فازي، الگوريتم ژنتيک، موتور مغناطيس دائم داخلي
فایل مقاله کنترل فازي سرعت موتور مغناطيس دائم داخلي و تنظيم ضرايب کنترل کننده به کمک الگوريتم ژنتيک