عنوان نشریه فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق) - دوره2, شماره4 (پياپي 5)
نویسندگان رضوي مقدم جلال, خدابخشيان امين, هوشمند رحمت اله
چکیده در اين مقاله روشي جديد براي طراحي يک پايدارساز مقاوم در سيستم هاي قدرت با استفاده از تکنيک فازي خودتنظيم مرکب با الگوريتم تکامل تفاضلي (DEA) ارائه شده است. در اين پايدارساز ضريب مقياس بندي کنترلر با توجه به روند پروسه و به صورت در حال کار توسط فاکتور بروزرساني ( a ) تغيير مي کند   به صورت خارج خط براي تنظيم پارامترهاي اين کنترلر استفاده شده است. DEA . شبيه سازي ها در سيستم قدرت چند ماشينه انجام شده است و نتايج، کارايي بهتر پايدارساز فازي خودتنظيم (SFLPSS) را در بهبود عملکرد ديناميکي سيستم، در مقايسه با پايدارساز فازي معمولي (FLPSS) طراحي شده با الگوريتم DEA ، پايدارساز پسفاز - پيشفاز طراحي شده توسط (DELLPSS) DEA و پايدارساز کلاسيک (CPSS) نشان مي دهند .
کلید واژه پايدارساز سيستم قدرت، پايدارساز منطق فازي، ساختار فازي خودتنظيم، الگوريتم تکامل تفاضلي
فایل مقاله يک پايدارساز فازي خودتنظيم جديد با استفاده از الگوريتم تکامل تفاضلي براي سيستم هاي قدرت چند ماشينه