عنوان نشریه فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق (سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق) - دوره3, شماره4
نویسندگان افضلان احسان, جورابيان محمود
چکیده اين مطالعه به ارائه الگوريتم کاوش باکتري ديناميکي تطبيقي ( DABFA ) براي حل مساله پخش بار اقتصادي ( ED ) با در نظر گرفتن تاثير نقطه شير و تلفات توان مي پردازد. به علاوه توان باد نيز در فرمول سازي مساله در نظر گرفته شده است. منابع انرژي تجديد پذير و به خصوص انرژي بادي، اخيرا به علت ملاحظات محيطي و اقتصادي گوناگون جلب توجه زيادي نموده اند. الگوريتم ( DFA ) اوليه، روش بهينه سازي تکاملي اخيرا پيشرفت يافته اي است که با الگوگيري از رفتار کاوشي باکتري Escherichia coli به دست آمده است. روش BFA ابتدايي به طرز موفقيت آميزي براي حل مسائل بهينه سازي کوچک اجرا شده است، با اين وصف، اين روش مشخصه همگرايي ضعيفي براي مسائل مقيد بزرگتر نشان مي دهد. براي حل مشکل پيچيدگي و بعد زياد فضاي جستجوي مساله، اصلاحاتي لازم براي بهبود عملکرد الگوريتم معرفي شده اند. گام پايه اي به گونه اي تنظيم شده که رفتار ديناميکي غير خطي داشته باشد تا بين جستجوي عمومي و محلي تعادل برقرار شود. معيار توقف روش BFA ابتدايي نيز اصلاح شده تا به صورت تطبيقي وابسته به پيشرفت حل مساله باشد، به جاي اين که توقف مساله وابسته به ماکزيمم تعيين شده تعداد تکرارها باشد. الگوريتم پيشنهادي با استفاده از تعدادي سيستم تست صحه گذاري شده است. نتايج به دست آمده با نتايج ساير الگوريتم هاي اعمال شده براي حل مساله با در نظر گرفتن اثر نقطه شير و تلفات توان همراه با توان بادي مقايسه شده اند.
کلید واژه الگوريتم کاوش باکتري ديناميکي تطبيقي (DABFA)، مساله پخش بار اقتصادي (ED)
فایل مقاله کاربرد الگوريتم کاوش باکتري ديناميکي تطبيقي براي پخش بار اقتصادي با در نظر گرفتن تاثير نقطه شير و توان بادي