عنوان نشریه فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق - دوره11, شماره1
نویسندگان حيات داوودي مهدي, فرشاد محسن, نجفي حميدرضا, صداقتي رضا, جورابيان محمود
چکیده يکي از روش هاي کنترلي مرسوم در توربين هاي بادي، کنترل زاويه گام پره هاي توربين مي باشد که اين کار به منظور داشتن توان نامي در خروجي توربين، براي سرعت هاي باد بالاتر از سرعت باد نامي انجام مي گيرد. با توجه به اهميت زياد کيفيت توان توليدي توسط توربين و از آنجا که عملکرد بهتر کنترل کننده زاويه گام، کيفيت بهتر خروجي سيستم زاويه گام و متعاقبا کيفيت بهتر توان توليدي توربين را به دنبال دارد، بهينه سازي عملکرد اين کنترل کننده امري حياتي است. در اين مقاله ابتدا براي کنترل زاويه گام از يک کنترل کننده PI استفاده شده و سپس يک کنترل کننده هوشمند عاطفي جديد (برگرفته از مکانيسم يادگيري عاطفي مغز انسان) جايگزين آن گرديده است. با توجه به نتايج شبيه سازي با اين جايگزيني، عملکرد سيستم کنترل زاويه گام در حد بسيار خوبي بهبود يافته است. اين کنترل کننده هوشمند عملکرد خوبي از لحاظ سرعت پاسخ دهي، ريپل پاسخ و بالاخره خطاي ماندگار رديابي داشته و در ضمن از قوام قابل ملاحظه اي در قبال تغييرات سرعت باد (نقطه کار) و پارامترهاي سيستم زاويه گام برخوردار است .
کلید واژه توربين بادي، زاويه گام، کنترل کننده تطبيقي، يادگيري عاطفي
فایل مقاله کنترل تطبيقي زاويه گام توربين بادي با استفاده از مکانيسم يادگيري عاطفي مغز انسان