عنوان نشریه فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق - دوره12, شماره2
نویسندگان کريمي ورکاني علي, سيفي‌ حسين‌, شيخ الاسلامي محمدكاظم
چکیده يکي از موضوعات جديد در شبکه هاي قدرت مدرن، امکان تبادل اقتصادي انرژي بين بازارهاي برق موجود در کشورها يا نواحي مختلف است. اين موضوع خصوصا در کشورهاي اروپايي تحت عنوان کوپلينگ بازارهاي برق مطرح شده است. در اين مقاله، چارچوبي براي مديريت تراکم شبکه انتقال و تسويه بازارهاي برق چندگانه که در آن شرکت کنندگان امکان پيشنهاددهي به صورت هم زمان در بازارهاي مختلف را از طريق خطوط بين ناحيه اي دارند، پيشنهاد شده است. در اين چارچوب، بازارها به صورت مستقل چيدمان انرژي و ذخيره را انجام مي دهند و يک نهاد هماهنگ کننده نيز تخصيص ظرفيت شبکه انتقال را بين آنها اجرا مي کند. همچنين سه روش براي تسويه هم زمان انرژي و ذخيره پيشنهاد و امکان پياده سازي آنها در شرايط بازارهاي چندگانه بحث شده است. براي نشان دادن کارايي چارچوب پيشنهادي، آزمايش روي يک سيستم سه ناحيه اي 15 شينه و سيستم  استاندارد IEEE RTS-96 در شرايط سه بازاري انجام و مزيت آن نسبت به روش هاي ديگر تشريح شده است .
کلید واژه بازارهاي برق چندگانه، بازار انرژي، بازار ذخيره، کوپلينگ بازارها، مديريت تراکم
فایل مقاله چارچوبي براي مديريت تراکم و تسويه انرژي و ذخيره در بازارهاي برق چندگانه