عنوان نشریه فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق - دوره12, شماره2
نویسندگان ظهيري پور سيدعلي, تفقدي اسراري رضا, جلالي علي اكبر, موسوي مشهدي سيدکمال الدين
چکیده در اين مقاله کنترل سيستم تعليق فعال 1.4 خودرو با عملگر هيدروليکي و با محوريت مد لغزشي، توام با يک رويکرد تطبيقي انجام گرفته است. علت استفاده از کنترل مقاوم مد لغزشي، مقابله با انواع عدم قطعيت هاي ناشي از اثر اغتشاشات خارجي يا هرگونه رفتار غير خطي موجود در سيستم است. در روش پيشنهادي، سطح لغزش با استفاده از يک استراتژي بهينه، جهت حداقل سازي يک تابع هزينه استخراج مي شود که نتيجه آن يک سطح لغزش لگاريتمي است. دليل پيشنهاد الگوريتم تطبيقي در اين مقاله، وجود عدم قطعيت هاي غير خطي، تغييرپذير با زمان و داراي کران نامشخص در سيستم است. لازم به ذکر است که روش ارائه شده، ضمن آن که تاثيرات ناشي از عدم قطعيت پارامتري و همين طور اغتشاشات خارجي بر عملکرد سيستم را به طور چشم گيري کاهش مي دهد، پايداري سيستم کنترلي لغزشي- تطبيقي را بر پايه تئوري پايداري لياپانوف به اثبات مي رساند.
کلید واژه سطح لغزش لگاريتمي، سيستم تعليق فعال، عدم قطعيت، کنترل تطبيقي، مد لغزشي
فایل مقاله کنترل لغزشي تطبيقي سيستم تعليق فعال 1 4 خودرو با عملگر هيدروليکي با استفاده از سطح لغزش بهينه لگاريتمي