عنوان نشریه فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق - دوره13, شماره1
نویسندگان شاه پرستي مهدي, محمديان مصطفي, يزديان ورجاني علي
چکیده به دليل افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده مبتني بر اينورتر در سيستم هاي قدرت، ارتقاي کيفيت توان اين اينورترها ضروري مي باشد. در اين مقاله با ارائه يک طرح کنترلي جديد، اينورتر متصل به شبکه قادر خواهد شد در تمامي حالات شبکه قدرت اعم از حالت سينوسي، حالت هارمونيکي و حالت نامتعادل، جريان سينوسي را به آن تزريق کند. طرح کنترلي پيشنهادي از دو بخش 1) تعيين جريان مرجع سينوسي با توجه به شرايط ولتاژ شبکه و 2) کنترل کننده جريان براي رديابي جريان مرجع تشکيل شده است. الگورتيم تعيين مرجع جريان پيشنهادي در مقايسه با ساير الگورتيم ها مانند روش تبديل پارک ساده تر پياده سازي مي شود و داراي پاسخ ديناميکي سريع تري مي باشد. کنترل کننده جريان پيشنهادي در چارچوب ساکن اجرا شده و نياز به استفاده از تبديل هاي پارک و کنترل کننده هاي متعدد براي جبران سازي هارمونيک ها در چارچوب سنکرون را حذف مي نمايد. همچنين اين کنترل کننده تنها نياز به يک متغير کنترلي دارد، بنابراين در مقايسه با ديگر روش هاي کنترل با حجم محاسباتي کمتري پياده سازي عملي مي گردد. نتايج شبيه سازي براي تاييد کارايي طرح کنترلي پيشنهادي ارائه شده است.
کلید واژه اينورتر متصل به شبکه، جريان مرجع، کنترل در چارچوب ساکن، منبع توليد پراکنده
فایل مقاله کنترل اينورتر متصل به شبکه با قابليت جبران سازي هارمونيک ها در چارچوب ساکن