عنوان نشریه فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق - دوره13, شماره1
نویسندگان افضلان احسان, جورابيان محمود
چکیده اين مقاله الگوريتم ژنتيک چندهدفه ( e V-MOGA ) را براي بهينه سازي هزينه توليد، آلودگي و تلفات انتقال توان اکتيو در سيستم هاي قدرت مجهزشده به سيستم هاي انتقال ac قابل انعطاف ( FACTS ) ارائه مي کند. در رويکرد پيشنهادي، مساله پخش بار بهينه به عنوان يک مساله بهينه سازي چندهدفه فرمول بندي گرديده و ادوات FACTS در نظر گرفته شده شامل خازن سري کنترل شده با تايريستور ( TCSC ) است. رويکرد پيشنهادي روي يک سيستم تست 57باسه آزمايش شده و نتايج به دست آمده از رويکرد پيشنهادي با نتايج به دست آمده از روش هاي NSGA-II و MODE مقايسه شده اند.
کلید واژه پخش بار بهينه چندهدفه، الگوريتم ژنتيک چندهدفه (eV-MOGA)، خازن سري کنترل شده با تايريستور (TCSC)
فایل مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيک چندهدفه براي پخش بار بهينه چندهدفه با وجود ادوات TCSC