حاملگي مي تواند موجب وارد شدن فشار بر ناحيه پايين كمر شود ...   تخمين زده شده است كه بيش از پنجاه تا هشتاد درصد زنان باردار در زماني از دوره حاملگي به كمر درد مبتلا خواهند شد.
با افزايش تعداد بارداريها شيوع كمر درد افزايش مي يابد.

دو فاكتور اصلي را در افزايش شيوع كمر درد در حاملگي دخيل مي دانند:

1-وجود جنين درلگن و قرار گيري آن در جلوي فقرات كمري باعث افزايش قوس كمري شده ، حمايت عضلات شكمي از وضعيت ستون فقرات را كاهش مي دهد ، همزمان وزن جنين نيز فشارهاي بيومكانيكي بر فقرات را افزايش داده ، مشكل بيمار بيشتر خواهد شد.

2-هورمون ريلاكسين با كاهش سفتي كلاژني ، ليگامانهاي حمايت كننده مفاصل را شل كرده ، با اين مكانيسم موجب افزايش حركات سمفيزپوبيس و ساكروايلياك و ايجاد درد مي شود.

تظاهرات و علل كمر درد در حاملگي:
1-كمر درد ناشي از فشارهاي مكانيكي روي فقرات كمري.
اين حالت مي تواند با درد راجعه به پا همراه باشد. اين دردها معمولا بعد از پنج ماهگي شروع مي شوند و جالب توجه اينكه با نزديك شدن به انتهاي بارداري روبه بهبودمي گذارند.

2-در هر زن بارداري كه كمر درد مراجعه مي كند، بايد تشخيص هاي افتراقي مختلف را مد نظر قرار داد. خصوصا اگر طي سه ماهه اول ايجاد شده باشد پارگي ديسك بين مهره اي يكي از اين تشخيص هاست كه به ندرت در طول بارداري اتفاق مي افتد.

3-درد مفصل ساكروايلياك كه در پايين و خارج باسن، روي مفاصل ساكروايلياك ايجاد مي شود ، بعضا موجب درد راجعه به جلوي ران مي گردد.

معمولا اين درد شديدتر و ناتوان كننده تر از درد مكانيكي ناشي از كشش كمري است.اين درد معمولا تا آخر بارداري طول مي كشد و در برخي موارد تا چند ماه بعد از زايمان هم ادامه مي يابد.

بررسي بيماران:
تست هاي آزمايشگاهي مختلف انجام مي شوند، تصوير برداري با اشعه ايكس طي سه ماهه اول ممنوع است و ترجيح داده مي شود كه در زمان هاي بعدي نيز انجام نشود مگر در صورت ضرورت.

MRI در طول بارداري توصيه نمي شود اما در مواردي كه انجام شده اند عارضه اي گزارش نشده است. اگر مشكل كمر درد بيمار يا درد مفصل ساكروايلياك با عواقب وخيمي همراه باشد بايد فوايد و مضرات اين بررسيها را سنجيده سپس تصميم گيري كرد.

 درمان

اساس درمان اين بيماران را استراحت مناسب تشكيل مي دهد . كمر درد هاي شديد مشخصا به استراحت مطلق در بستر احتياج دارند. اغلب كمر دردهاي مكانيكي بيماران باكرستهاي مخصوص درمان پذير هستند ، در مشكلات مفصل ساكروايلياك ، كرستهاي مخصوصي كه بيشتر لگن را نگه مي داردكمك كننده اندعدم استفاده از كفش هاي پاشنه بلند ، بلند نكردن اشياء سنگين و … در اين بيماران ارزشمند است.

استامينوفن به عنوان ضد درد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اما از استيل ساليسيليك و دارو هاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAIDs)اجتناب مي شود.
در صورت نياز مي توان از متوكاربامول استفاده كرد.
مانيپو لاسيون فقرات در زنان باردار انديكاسيون ندارد.
مشكلات كمري به ندرت باعث نياز به سقط جنين خواهد شد.

معمولا درد بيماران مبتلا به اختلالات مفصل ساكروايلياك شديدتر و مقاوم تر است، در بيماران مبتلابه سندرم هاي اختلال عصبي (كودااكواينا) و يا به طور شايعتر با درد سياتيكي شديد و غير پاسخ دهنده به دوره هاي طولاني مدت استراحت ما را مجبور به انجام عمل جراحي با بيحسي موضعي و مونيتورينگ جنيني مي كند.

زايمان:
pregnancy/low back pain/sitting position
معمولا نياز به تغيير روشهاي معمولي زايمان نيست مگر اينكه بيمار دچار پارگي علامتدار ديسك بين مهره اي شده باشد، در اينگونه موارد سزارين روش انتخابي زايمان است.
پس از زايمان بهتر است تا شش هفته صبر كنيم ، در طول اين مدت اغلب كمر درد هاي مكانيكي بهبود خواهند يافت.
برنامه هاي ورزشي مرتب قبل از بارداري تا سه ماهه اول مي توانند از شدت سندرم هاي مكانيكي لومبوساكرال بكاهند.
ورزشها را مي توان در سه ماهه دوم و سوم نيز ادامه داداما تأثير كمتري در كنترل علائم دارند .

پيش آگهي نهايي:
متأسفانه وقوع كمردرددرطول بارداري بدين معني است كه بايددر بارداري هاي بعدي منتظركمردردهاي زودرس تروشديدتر باشيم.

منبع : http://www.drzohrabi.com/

 

منبع : سایت دکتر ظهرابی