براي تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم ...

 

پاپ اسميرتستي است براي تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم يا سرويكس.
سرطان دهانه رحم در گذشته شايع ترين علت مرگ وميربود.اما در حال حاضر
با انجام اين تست ميزان مرگ ومير اين سرطان بسيار كاهش يافته است.
خانم ها با مراجعه به متخصصين زنان مي توانند به راحتي ازمايش پاپ اسمير
را انجام دهند .اين نمونه برداري بسيار آسان ميباشد وبدون درد و بيهوشي در مطب
صورت ميگيرد. نمونه روي يك لام شيشه اي كشيده شده وبه ازمايشگاه ارسال
مي شود.
قبل از نمونه گيري اين نكات رعايت شود:
48ساعت قبل از انجام تست مقاربت صورت نگيرد.
يك هفته قبل از نمونه گيري از پمادهاي وازينال استفاده نشود.
اين تست براي تمام خانم هايي كه فعاليت جنسي دارند يا داشته اند الزامي است.
تست پاپ اسمير ابتدا سالانه انجام مي شود ودر صورتكه سه سال متوالي اين
تست منفي باشد هر سه سال يك بار مي توان ان را انجام داد.

دکتر فتانه تراب پرهیز / متخصص زنان و زایمان

منبع : سایت دکتر ظهرابی

http://www.drzohrabi.com/