عنوان مقاله PLATELETS FOR DENOISING OF SPECT IMAGES: PHANTOM AND PATIENT STUDY

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

N. Alibabaei, A. Takavar, N. Riyahi-Alam, M. Sohrabi and A. Fard-Esfahani

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

853 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com