عنوان مقاله اثر تمرينات ذهني و بيوفيدبك بر روی سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از آنالیز بای سپکتروم به روش بازگشتی مرتبه سه

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

ميلاد امير توتونچيان- عباس عرفانیان امیدوار

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

2430 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com