عنوان مقاله تعيين منابع موثر در ايجاد واکنش الکتریکی پوست(GSR) با استفاده از روش ساختار زمانی در تحلیل مولفه های زمانی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهدي آذرنوش- محمد علی خلیل زاده

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

250 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com