عنوان مقاله "Bulk Modification Induced Surface Modification as A Modification Technique for Silicone Rubber"

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

"F.Abbasi, M.Simjoo, K.Jalili, M.Pesaran and Alinejad"

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

3017 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com