عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره9, شماره27
نویسندگان عندليب عليرضا
چکیده مشکلات مديريت شهري تهران را بي توجه به نقش هاي چندگانه آن نمي توان درک نمود، و راه کار کارآمدي براي آن يافت. مداخلات دولت در مديريت شهري و تبديل شهرداري به سازماني تابع دولت، ريشه در فرهنگ سياسي ديرين کشور دارد. دوقطبي شدن، فرسودگي بافت ها، بي نظمي در حوزه هاي کار و فعاليت، ترافيک، آلودگي، و مسائل اقتصادي و اجتماعي، هر يک مشکلي منبعث از چند نقشي بودن تهران هستند . تهران در نقش اول، پايتخت و محل استقرار دولت است که از فضاهاي شهر براي اعمال حاکميت ملي استفاده مي کند؛ در نقش دوم، مرکز توسعه منطقه اي است و هدايت مراکز جمعيتي پيرامون را عهده دار است؛ و در نقش سوم، محل زندگي مردمي است که حق ايفاي نقش در مديريت آن را براي خود قايل هستند. تلاقي منافع حاصل از اين سه نقش، باعث بروز مشکلاتي شده که ريشه در تعارض ميان آنها دارد . نتايج تحقيق نشان مي دهد که براي حل مشکلات، و پرهيز از تضاد ميان نقش هاي مذکور، تهران را بايد به عنوان کلي واحد که واجد نقش هاي گوناگون است در نظر گرفت، و برنامه توسعه يکپارچه اي تدوين گردد که ضمن رسميت بخشي به هر نقش، راه کارهايي چون ايجاد نهادهاي بين بخشي جهت ايفاي نقشي ميانجي گرايانه با تاکيد بر پشتوانه سرمايه اجتماعي و برهم افزايي توانمندي تمامي ذي نفعان را سازماندهي نمايد .
کلید واژه مديريت يکپارچه شهري، نقش هاي چندگانه شهري، نهادهاي بين بخشي، شهر تهران
فایل مقاله چالشها و نقش هاي چندگانه توسعه شهر تهران