عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره9, شماره28
نویسندگان نوجوان مهدي, محمدي علي اصغر, صالحي اسماعيل
چکیده تصميم گيري يکي از مهمترين وظايف مديريت است. يکي از دلايل موفقيت برخي از افراد و سازمان ها اتخاذ تصميم هاي مناسب است. از اين رو، ضرورت وجود روش هايي علمي که انسان را در اين زمينه ياري کند، کاملا محسوس است. اين امر منجر به توجه محققين در دهه هاي اخير به «مدل هاي چند معياره (MCDM) « براي تصميم گيري هاي پيچيده شده است. اين روش ها براي تصميم گيري در شرايطي که معيارهاي متضاد، انتخاب بين گزينه ها را با مشکل مواجه سازد، مورد استفاده قرار مي گيرد و کاربردهاي متعددي در علوم مختلف دارد. هدف از اين مقاله بررسي کاربرد مشخصي از اين روش ها در برنامه ريزي شهري و منطقه اي يعني در انتخاب مکان مناسب اسکان مي باشد. براي اين منظور ابتدا معيارهاي لازم جهت مکان يابي شناسايي شد و سپس با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان وزن معيارها بدست آمد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با استفاده از اين روش ها مي توان مسائلي را که با گزينه ها يا راهکارهاي متعددي سروکار دارند مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اولويت بندي گزينه ها را انجام داد. همچنين نتايج بدست آمده نشان داد روش هاي تصميم گيري چند معياره با توجه به سادگي، انعطاف پذيري، به کارگيري معيارهاي کيفي و کمي به طور همزمان و استفاده از چندين معيار سنجش به جاي يک معيار سنجش مي تواند در بررسي موضوعات مربوط به برنامه ريزي شهري و منطقه اي کاربرد مطلوبي داشته باشد .
کلید واژه تصميم گيري چند معياره، برنامه ريزي شهري، مکان يابي، SAW ،TOPSIS
فایل مقاله کاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي با تاکيد بر روش هاي TOPSIS و SAW