عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره10, شماره29
نویسندگان ايلکا شاهين, ايلكا شهاب
چکیده مديريت بحران در برگيرنده يک سري عمليات و اقدامات پيوسته و پويا است که به طور کلي بر اساس اصول کلاسيک مديريت شامل برنامه ريزي، سازماندهي، تشکيلات رهبري و کنترل است. مديريت بحران مجموعه مفاهيم نظري و تدابير عملي در ابعاد برنامه ريزي جهت مقابله با سوانح هنگام، قبل و بعد از سانحه است. از سويي ديگر، رويکرد CPTED (پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي) را مي توان نوعي رويکرد هدفمند در جهت طراحي کارآمد و هوشمندانه مولفه هاي محيطي با بکارگيري بهينه محيط مصنوع در کاهش جرائم دانست که بطور موثري در افزايش سرمايه اجتماعي، بهبود کيفيت زندگي و افزايش ميزان رضايتمندي شهروندي و در نتيجه بهبود رفاه اجتماعي جامعه تاثير بسزايي دارد، چنانچه ر ويکرد حاضر اين امکان را فراهم مي کند تا با طراحي کالبدي شهر از طريق طرح کالبدي ساختمان و طراحي پلان و دسترسي به سايتهاي جرم خيز، بتوان از ايجاد محيط هاي مناسب براي جرم و جنايت، پرهيز کرد تا بعنوان بازدارنده از ارتکاب جرائم عمل کند. در اين مقاله «بازسازي بعد از وقوع بحران هاي طبيعي» مورد توجه است تا با کاهش ميزان جرم خيزي در مناطق در حال بازسازي، امکان تقليل امکان دهي به وقوع جرم از طريق محيط کالبدي فراهم گردد که يکي از مراحل چرخه مديريت بحران و بازسازي پس از سانحه را شامل مي شود. روش تحقيق مقاله حاضر در مرحله تدوين ادبيات نظري، رويکردي تحليلي و اسنادي است که با بهره گيري از منابع موجود به بررسي و بازنگري اين رويکرد مي پردازد و در مرحله تدوين و ارائه راهکارها و تاکتيک هاي طراحي، روش استدلال منطقي در بستر مطالعات ميداني است که با رجوع به فضاهاي شهر بم به ارائه پيشنهاداتي چند در اين رابطه مي پردازد. نتايج و يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که با التفات به چرخه مديريت بحران و آخرين مرحله مفروض آن، بازسازي پس از سانحه، لازم است تا در طراحي شهر و ساختمان هاي مسکوني و نيز الگوهاي توسعه آتي شهر مواردي چند از قبيل تقويت قلمروهاي طبيعي، کنترل دسترسي، نظارت طبيعي، حمايت از فعاليت هاي اجتماعي و تعمير و نگهداري مورد توجه قرار گيرد. در ضمن در پايان مقاله به ارائه تاکتيک هايي در حوزه طراحي شهر و معابر خيابان براي کاهش ميزان جرم خيزي بر اساس رويکرد فوق الذکر اشاره شده است.
کلید واژه جرم خيزي، مديريت بحران، زلزله بم، رويکرد CPTED، راهکارها و استراتژي هاي طراحي
فایل مقاله کاهش ميزان جرم خيزي در بازسازي مناطق شهري زلزله زده با رويکرد CPTED با تاکيد بر چرخه مديريت بحران، مورد پژوهي بازسازي شهر بم پس از زلزله سال 1382