عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره10, شماره29
نویسندگان ملازاده عباس, باراني پسيان وحيد, خسروزاده محمد
چکیده شهرها به عنوان بزرگترين محل تجمع انساني هم از رفتار و عملکرد انسان هاي ساکن، تاثير پذيرفته و شهر را بر اساس نيازها و خواسته هاي خودشان شکل داده اند و هم شهرها و چگونگي قرار گيري فضاها در کل سيستم شهر بر نوع رفتارها و عملکرد انسان ها تاثير گذاشته است. که با مطالعه و شناخت اين روابط مي توان هر فضايي يا هر نوع کاربري را در جاي خود استقرار نمود. در اين بين نظريه چيدمان فضايي، نظريه نسبتا جديدي است که ريشه در علم رياضيات گسسته (نظريه گراف ها) دارد و از دهه 1980 وارد مباحث شهرسازي و معماري شده است. اين نظريه به بررسي روابط بين چيدمان فضاها و رفتار افراد در اين فضاها با استفاده از عامل هاي وضوح، اتصال، هم پيوندي، عمق و نقشه هم پيوندي مي پردازد. با استفاده از اين نظريه و تحليل عاملها در نرم افزارهاي Arcgis ، Arcview در شهر باشت به بررسي علت تجمع کاربري هاي تجاري در خيابان وليعصر و به تبع آن تراکم رفت آمدهاي سواره و پياده در اين خيابان بپردازد. در نهايت با اين پژوهش مشخص مي گردد که علت تجمع کاربري ها و به تبع آن تراکم رفت و آمدها بالا بودن وضوح، اتصال، هم پيوندي و پايين بودن عمق در خيابان وليعصر شهر باشت است.
کلید واژه چيدمان فضايي، شهر باشت، تراکم رفت و آمد و Arcgis ،Arcview
فایل مقاله کاربرد چيدمان فضايي در خيابان وليعصر شهر باشت