عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره13, شماره34
نویسندگان ستاري ساربانقلي حسن
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.
کلید واژه زيبايي شناسي، قرآن کريم، نظام زيبايي شناسي مبتني بر قرآن کريم، طراحي شهري، شهرسازي اسلامي
فایل مقاله کاربرد نظام زيبايي شناسي برگرفته از قرآن کريم در طراحي شهري