عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره13, شماره35
نویسندگان خيرالدين رضا, پيروزي رضا
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.
کلید واژه کلان شهري شدن، متاستاز يا فراگستري، خزش شهري، تهران، دماوند
فایل مقاله گونه شناسي جديد در تکوين پراکنش هاي فضايي مناطق کلان شهري نمونه مطالعه رشد متاستاتيک در محور شرق منطقه کلان شهري تهران