عنوان نشریه دو فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري - دوره9, شماره2 (پي در پي 18)
نویسندگان منيرپور نادر, خوسفي هلن
چکیده زمينه و هدف: بيماري هاي کرونر قلب ( CHD )، تا سال 2020 اصلي ترين علت مرگ خواهند بود. عوامل سنتي نظير سن بالا، ژنتيک، سيگار و چاقي، تنها نيمي از واريانس CHD را تبيين مي کنند. از اين رو، در راستاي افزايش علاقه به عوامل رواني - اجتماعي، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شخصيت، استرس و حمايت اجتماعي در پيش بيني CHD انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع همبستگي بود و جامعه آماري آن بيماران CHD ، که طي زمستان 1387 و بهار 1388 جهت آنژيوگرافي کرونر در بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران بستري بودند را شامل مي شد. 150 نفر از اين افراد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. همچنين، 150 فرد سالم از خانواده بيماران با توجه به سن، جنسيت، تاهل و تحصيلات، به عنوان گروه مقايسه همتاسازي شدند. معيارهاي ورود شامل فقدان شرايط حاد نظير نياز به جراحي، داشتن تمايل و توانمندي براي همکاري بود. از پرسش نامه شخصيتي ( NEO-FFI )، مقياس رويدادهاي زندگي Pickle (Pickle life events scale) و مقياس کيفيت روابط اجتماعي (Quality of relationship inventory) ، جهت گردآوري داده ها استفاده شد، و از رگرسيون لوجستيک براي تحليل داده ها استفاده گرديد. يافته ها: متغيرهاي پژوهش 51.9 تا 69.2 درصد از واريانس CHD را پيش بيني نمودند. صحت طبقه بندي (بيمار و غيربيمار) که توسط متخصصان قلب انجام شده بود، بر اساس متغيرهاي رواني- اجتماعي 84.3 درصد، با پيش بيني درست 82 درصد براي بيماري و 86.7 درصد براي سلامت بود. نوروزگرايي، برون گرايي، استرس و تعارض هاي بين فردي، با بيماري رابطه مستقيم و با سلامت رابطه معکوس داشتند، اما وظيفه شناسي و باز بودن به تجارب با بيماري، رابطه معکوس و با سلامت رابطه مستقيم داشتند. نتيجه گيري: در مجموع، عوامل رواني - اجتماعي نظير شخصيت، استرس و حمايت اجتماعي، سهم مهمي در پيش بيني CHD دارند.
کلید واژه بيماري هاي عروق کرونر قلب (CHD)، عوامل رواني - اجتماعي، شخصيت، استرس هاي زندگي، کيفيت حمايت اجتماعي
فایل مقاله پيش بيني کننده هاي روان شناختي بيماري هاي عروق کرونر قلب عوامل شخصيتي، وقايع استرس زاي زندگي و کيفيت حمايت اجتماعي ادراکي