عنوان نشریه دو فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري - دوره9, شماره1 (پي در پي 17)
نویسندگان ايزانلو بلال, حبيبي مجتبي
چکیده فراتحليل پژوهشگران را قادر مي سازد تا نتايج مطالعات مربوط به حوزه خاص را در قالب يک سوال پژوهشي مشخص تحليل کنند. بر اساس نتايج حاصل از اين بازنگري هاي مربوط به يک موضوع خاص است که زمينه تدوين نظريه ها و مدل هاي تجربي جديد فراهم مي شود. اغلب، با کنکاش پژوهش هاي يک حوزه خاص، به تعداد زيادي مطالعه برخورد مي کنيم که به بررسي متغيرهاي مشابهي پرداخته اند. با وجود تشابه موضوع مورد بررسي ممکن است که اين مطالعات، بر حسب روش، براي مثال مطالعات ميداني در برابر آزمايشي، يا جامعه مورد مطالعه متفاوت باشند. از آن جا که اغلب نتايج اين مطالعات مشابه نيست، پس به روشي نياز داريم که بر اساس ترکيب نتايج مختلف با هم آگاهي ما در خصوص موضوع را افزايش دهد. در همين راستا فراتحليل با هدف ترکيب آماري يافته هاي پژوهش هاي قبلي دو فرايند عمده را دنبال مي کند: 1- علاوه بر خلاصه و توصيف نمودن نتايج مطالعات موجود در پيشينه يک موضوع مشخص، ميزان رابطه يا تفاوت واقعي در جامعه مطالعات مختلف را نيز دنبال مي کند 2- برآورد تاثير ويژگي هاي روش شناسي مطالعات روي ميزان تفاوت يا روابط برآورد شده در پژوهش هاي مختلف در حوزه اي معين. مقاله حاضر با هدف معرفي رويکرد ها، اهداف، مزايا، معايب و مراحل انجام فراتحليل در حوزه علوم اجتماعي و رفتاري ارائه شده است.
کلید واژه فراتحليل، مرور نظامند، تحقيقات علوم اجتماعي و رفتاري
فایل مقاله کاربرد فراتحليل در تحقيقات علوم اجتماعي و رفتاري مروري بر مزايا، تنگناها و روش شناسي