عنوان نشریه فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي قم - دوره7, شماره2
نویسندگان ايراني راد ليلي, جعفري عبداله
چکیده زمينه و هدف: انفارکتوس حاد قلبي عارضه نادر تنگي دريچه ميترال است، که در موارد بسيار نادر در پي مصرف قرص هاي ضد بارداري خوراکي ( ocp ) رخ مي دهد. معرفي مورد: بيمار خانم 28 ساله اي است که با شکايت درد قفسه سينه شديد و تيپيک ايسکمي به اورژانس بيمارستان مراجعه کرده بود. الکتروکارديوگرام؛ ST elevation را در ليدهاي avf ، III ، II و ST Depression  را در ليدهاي قدامي نشان داد. همچنين تروپونين I تا 16 m g/l افزايش داشت. در اين بيمار تشخيص MI سطح تحتاني و لترال قلب داده شد. بيمار سابقه تنگي نفس را بعد از فعاليت فيزيکي در 2 سال گذشته نيز ذکر کرد، و از بيماري دريچه اي خود آگاه بود. همچنين بيمار اظهار داشت در 3 ماه اخير قرص ضد بارداري مصرف کرده است. اکوي ترانس توراسيک؛ تنگي شديد دريچه ميترال (سطح دريچه زير 1cm ) و هيپوکينزي شديد ديواره لترال و اينفريور را نشان داد. عروق کرونر در آنژيوگرافي نرمال بود، که به نظر مي رسيد MI حاد در اين بيمار با بيماري دريچه اي قلب، سابقه مصرف OCP و کرونر نرمال به علت ترمبو آمبولي از ترمبوس دهليز چپ بوده است.
کلید واژه انفارکتوس حاد قلبي، تنگي دريچه ميترال، قرص ضد بارداري، ترمبوآمبولي
فایل مقاله گزارش يک مورد انفارکتوس حاد قلبي در يک خانم جوان با تنگي شديد دريچه ميترال و مصرف OCP