عنوان نشریه فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي قم - دوره7, شماره2
نویسندگان غني زاده قادر, قانعيان محمدتقي, عسگري قربان
چکیده زمينه و هدف: کروم يکي از مهم ترين فلزات سنگين است که مقادير بالاي آن در آب آشاميدني باعث اثرات سوء بهداشتي متعدد مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير غلظت اوليه کروم شش ظرفيتي، دوز جاذب، زمان تماس و pH در جذب آلاينده انجام شد. روش بررسي: خاکستر استخوان با استفاده از کوره الکتريکي در دماي 450 o C و زمان 2 ساعت تهيه شد. دانه بندي جاذب با الک هاي استاندارد ASTM در محدوده 0.5-1mm انجام گرفت. مشخصات ساختاري خاکستر استخوان و سطح وي‍ژه آن با روش هاي متداول تعيين شد. غلظت کروم نمونه ها با روش نورسنجي در طول موج 540nm اندازه گيري شد. ايزوترم جذب کروم در خاکستر استخوان با استفاده از معادلات مدل هاي جذب Freundlich ، Langmuir و Tamkin مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: خاکستر استخوان اغلب از هيدروکسي آپاتيت کلسيم تشکيل شده که ميزان سطح ويژه آن 100m 2 /g است. در اين بررسي جذب در مدت زمان 120 دقيقه به تعادل رسيد، و افزايش دوز جاذب تا حدود 0.7g منجر به افزايش ميزان جذب کروم شد، اما مقادير بالاتر تاثيري در راندمان جذب نداشت. نتايج نشان داد جذب کروم در محدوده اسيدي ( pH=3 ) بهتر انجام مي گيرد. ايزوترم جذب کروم در خاکستر استخوان از مدل هاي Langmuir و Tamkin تبعيت مي کند، و در اين بررسي حداکثر جذب و ضريب بدون بعد ( RL ) بر اساس مدل Langmuir به ترتيب معادل 2.025 mg/g و 0.15 تعيين شد که نشان دهنده جذب مناسب کروم توسط خاکستر استخوان بود. نتيجه گيري: خاکستر استخوان يک جاذب ارزان است که با توجه به خصوصيات سطحي مي تواند در جذب کروم مورد استفاده قرار گيرد.
کلید واژه خاکستر استخوان، جذب، کروم، تصفيه آب
فایل مقاله کاربرد جاذب خاکستر استخوان در تصفيه آبهاي آلوده با کروم شش ظرفيتي