عنوان نشریه فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي - دوره11, شماره4 (پياپي 42)
نویسندگان فخرطباطبايي سيده ستاره, بختيار هنگامه, وطن پور مهدي, هنرور معين
چکیده سابقه: ريواسکولاريزاسيون با به کارگيري PRF (Platelet-Rich Fibrin) مي تواند جايگزين مناسبي در درمان دندان نابالغ نکروزه انساني باشد زيرا در اين روش امکان ادامه روند تکامل ريشه، افزايش ضخامت ديواره هاي عاجي و بسته شدن فورامن اپيکال وجود دارد. گزارش مورد: دختر 13 ساله اي با سابقه تروما به دندان سانترال سمت چپ فک بالا و علايم نکروز دندان به بخش درمان ريشه واحد دندانپزشکي دانشگاه ازاد اسلامي مراجعه نمود. در نماي راديوگرافي، راديولوسنسي پري اپيکال، ريشه هاي نابالغ با اپکس باز مشاهده شد. پس از تهيه حفره دسترسي، کانال توسط محلول هيپوکلريت سديم 1.25% (5 دقيقه) و نرمال سالين شستشو داده شد و با ترکيب آنتي بيوتيکي مترونيدازول، سيپروفلوکساسين و سفاکلر به مدت 4 هفته پر شد. سپس، کانال توسط 17 EDTA درصد شستشو داده شد. 8 ميلي ليتر از خون وريدي بيمار به منظور جداسازي PRF در دستگاه سانتريفيوژ قرار داده شد PRF به دست آمده در داخل کانال و تا حد CEJ قرار داده شد سپس MTA و پانسمان موقت در تماس مستقيم بر روي PRF قرار داده شد. 3 روز بعد ترميم دايم به صورت سيل دوگانه با گلاس آينومر و کامپوزيت انجام شد. در پيگيري 1، 3 و 6 ماهه از بين رفتن ضايعه پري اپيکال و بسته شدن فورامن آپيکالي و افزايش ضخامت ديواره هاي عاجي در ناحيه آپيکالي مشاهده شد. نتيجه گيري: PRF مي تواند به عنوان بستري مناسب براي درمان هاي ريواسکولاريزاسيون دندانهاي نابالغ نکروزه باشد زيرا حاوي فاکتورهاي رشدي است و موجب پروليفراسيون و تمايز سلول هاي بنيادي مي شود.
کلید واژه ريواسکولاريزاسيون، Platelet-Rich Fibrin، دندان نابالغ نکروزه
فایل مقاله گزارش يک مورد بسته شدن اپکس دندان نابالغ نکروزه انساني در پي درمان ريواسکولاريزاسيون با استفاده از PRF Platelet Rich Fibrin