عنوان نشریه فصلنامه مجله آبياري و زهكشي ايران - دوره4, شماره1
نویسندگان محتشمي محسن, دهقاني اميراحمد, اكبرپور ابوالفضل, مفتاح هلقي مهدي, اعتباري بهروز
چکیده   آبهاي زيرزميني همواره به عنوان يكي از منابع مهم و عمده تامين آب شرب و كشاورزي به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک مطرح بوده است. دشت بيرجند نيز با قرار گرفتن در منطقه خشک، استفاده از آبهاي زيرزميني را به عنوان مهمترين و در عين حال تنهاترين منبع توليد آب شيرين در پيش رو دارد. در همين زمينه پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت مي تواند كمک شاياني به برنامه ريزي و تصميم گيري هاي بعدي، جهت تامين دراز مدت آب شرب، كشاورزي و صنعت نمايد. در اين تحقيق هدف تخمين سطح آب زيرزميني دشت بيرجند با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مي باشد. روش شبكه عصبي مصنوعي يكي از روشهاي هوشمند مي باشد كه با استفاده از ارتباط ذاتي داده ها، روابط غير خطي بين آنها را ياد گرفته و نتايج را براي بقيه حالتها تعميم مي دهد. بمنظور آموزش مدل، از اطلاعات 16 پيزومتر كه اغلب داراي بيش از 15 سال آمار بودند، استفاده گرديد. ورودي هاي مدل، ميزان برداشت آب از چاههاي آب شرب، صنعت و كشاورزي، ميزان آب ورودي به هر پليگون بر حسب متر مكعب (ناشي از بارندگي منطقه) و تراز سطح آب در هر پيزومتر در گام زماني قبل و خروجي مدل، تراز سطح آب در گام زماني فعلي بوده است. بر خلاف تحقيقات گذشته كه از اطلاعات تبخير از سطح گياه مرجع به عنوان شاخص برداشت آب استفاده شده است، در اين تحقيق، حجم آب برداشتي در هر ماه از كنتورهاي توربيني، الكترومغناطيس و آلتراسونيک، با دقت بسيار بالا محاسبه گرديد. در چاههاي آب كشاورزي نيزكه طيف وسيعي از چاهها را شامل مي شد، با توجه به آزمايش پمپاژ، ساعت كاركرد الكتروپمپ و دبي سنجي هاي سالانه حجم آب برداشت شده از آبخوان در هر پليگون محاسبه شد. همچنين از روش شبكه عصبي مصنوعي در دو حالت (براي هر پيزومتر يک شبكه عصبي و يا يک شبكه عصبي براي كل پيزومترها) استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي و تدقيق تخمين ميزان آب برداشتي مي توان سطح آب زيرزميني را تا 12 ماه بعد و با دقت بالاتر (99/0= R 2 ، MSE=0.032 ) نسبت به روشهايي كه از اطلاعات تبخير از سطح گياه مرجع به عنوان شاخص برداشت آب استفاده مي كنند، تخمين زد. همچنين در نظر گرفتن شبكه براي تک تک پيزومترها به طور مجزا نسبت به اجراي شبكه براي كل پيزومترها از دقت بالاتري برخوردار است .
کلید واژه سطح آب زيرزميني، شبكه عصبي مصنوعي، الگوريتم آموزش، دشت بيرجند
فایل مقاله پيش بيني سطح ايستابي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي دشت بيرجند