عنوان نشریه فصلنامه مجله آبياري و زهكشي ايران - دوره4, شماره2
نویسندگان حميدي فر حسين, اميد محمدحسين
چکیده در اين تحقيق، تشابه هندسي پروفيل هاي حفره آبشستگي رسوبات چسبنده در پايين دست يک دريچه کشويي به صورت آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر چه تاکنون تحقيقات زيادي براي شناخت مشخصات حفره آبشستگي در رسوبات غيرچسبنده انجام شده است، اما به دليل طبيعت پيچيده رس ها، آبشستگي رسوبات چسبنده کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمايش هاي اين تحقيق در يک فلوم مستطيلي به طول 9.0 متر، ارتفاع 0.6   متر و عرض 0.5 متر انجام شد. شش ترکيب رسوبات بستر با نسبت هاي مختلف رس شامل 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 و 40 درصد تهيه و در آزمايش ها مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که پروفيل آبشستگي در عرض حفره يکنواخت نبوده و ميزان آبشستگي در نزديکي ديواره ها بيشتر است. اگر چه نتايج بدست آمده حاکي از وجود تشابه در پروفيل آبشستگي رسوبات چسبنده است اما برخلاف رسوبات غيرچسبنده، پروفيل بي بعد در رسوبات چسبنده را نمي توان بر حسب يک منحني منفرد اراي ه کرد. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق، سه نوع پروفيل تشخيص داده شد و در هر مورد روابط و نمودارهاي بي بعد جديدي براي تعيين شکل پروفيل ارايه گرديد. همچنين رابطه جديدي برحسب پارامترهاي بدون بعد، براي محاسبه پارامتر Bw که براي بي بعد کردن پروفيل بکار مي رود معرفي شده است. در نهايت، اثر تغييرات عمق پاياب بر روي شکل حفره آبشستگي در رسوبات چسبنده بررسي شد .
کلید واژه آبشستگي، رسوب چسبنده، تشابه هندسي، پروفيل بي بعد
فایل مقاله پروفيل هاي آبشستگي پايين دست دريچه کشويي در رسوبات چسبنده