عنوان نشریه فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) - دوره21/2, شماره3
نویسندگان قرباني حميدرضا, سميع زاده لاهيجي حبيب اله, ربيعي بابك, اله قلي پور مهرزاد
چکیده شناخت کافي از تنوع ژنتيکي و طبقه بندي ژرم پلاسم ها جهت انتخاب والدين مناسب براي اهداف به نژادي لازم و ضروري است. در اين تحقيق از داده هاي حاصل از اندازه گيري صفات مهم زراعي براي طبقه بندي تعدادي از ارقام برنج ايراني و خارجي و تلاقي هاي ميان آن ها استفاده شد. به همين منظور چهار رقم بومي با پنج لاين خالص با منشا ايري، در سال 1386 تلاقي داده شدند. در سال بعد، بيست نتاج F 1 بدست آمده به همراه نه والد (در مجموع بيست و نه تيمار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات برنج کشور کشت شدند و عملكرد دانه و اجزاي آن و خصوصيات مورفولوژيك بوته و دانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر صفات بررسي شده داراي اختلاف معني داري بودند. نتايج حاصل از تجزيه به عامل ها نشان داد كه 3 عامل اصلي و مستقل، 77.72 درصد از تغييرات كل داده ها را توجيه مي نمايند. اين سه عامل تحت عنوان عامل مربوط به خصوصيات مورفولوژيک، عامل عملکرد و اجزاي عملکرد و عامل فنولوژيک نامگذاري شدند. در عامل عملكرد و اجزاي آن صفات مهمي مثل عملکرد دانه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه و وزن هزار دانه قرار گرفتند كه همبستگي بين اين خصوصيات با عملکرد دانه معني دار بود. تجزيه خوشه اي به روش UPGMA ، ژنوتيپ هاي مورد مطالعه را در نه گروه قرار داد .
کلید واژه برنج، تجزيه خوشه اي، تجزيه به عامل ها، عملکرد دانه
فایل مقاله گروه بندي ژنوتيپ هاي مختلف برنج با استفاده از تجزيه عاملي و تجزيه خوشه اي