عنوان نشریه فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) - دوره22, شماره1
نویسندگان واصبي يلدا, علي زاده عزيزاله, صفايي ناصر
چکیده در اين تحقيق اثر بازدارندگي جدايه آنتاگونيست Trichoderma harzianum T100 روي قارچ Macrophomina phaseolina ، عامل پوسيدگي زغالي سويا در شرايط آزمايشگاه و گلخانه بررسي شد. در آزمون کشت متقابل جدايه آنتاگونيست بعد از متوقف کردن رشد بيمارگر به ميزان 55.3 درصد، شروع به پيشروي، استقرار و اسپورزايي روي ميسليوم هاي آن نمود. بررسي ميکروسکوپي ناحيه تقابل ريسه هاي آنتاگونيست و بيمارگر مشخص کرد که آنتاگونيست پس از نفوذ به سلول هاي هيفي بيمارگر، درون آن ها پيشروي کرده و موجب تخريب سلول هاي هيفي M. phaseolina گرديده است. ترکيبات فرار توليد شده توسط جدايه T100 علاوه بر اينکه از رشد ميسليومي بيمارگر به ميزان 12.2 درصد جلوگيري نمود، باعث کاهش توليد ميکرواسکلروت نيز گرديد. در شرايط گلخانه اي جدايه آنتاگونيست در حضور بيمارگر باعث کاهش اثرات سوء آن شد که افزايش وزن تر و خشک ريشه به ميزان 57.5 درصد و 53.6 درصد و وزن تر و خشک اندام هاي هوايي به ميزان 22.9 درصد و 11.8 درصد در مقايسه با شاهد را موجب گرديد. کاهش پوشش ميکرواسکلروتي سطح ريشه و ساقه ميزبان به ميزان 62.5 درصد در خاک سترون در مقايسه با شاهد نويدبخش کارآمد بودن آنتاگونيست در کاهش اينوکلوم اوليه و موثر بيمارگر براي سال زراعي آتي مي باشد.
کلید واژه کنترل بيولوژيک، پوسيدگي زغالي، Trichoderma harziaanum T100 و Macrophomina phaseolina
فایل مقاله کنترل بيولوژيکي بيماري پوسيدگي زغالي سويا ناشي از Macrophomina phaseolina با استفاده از Trichoderma harzianum