عنوان نشریه دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي - دوره3, شماره2
نویسندگان عباس پورگيلانده يوسف, صدقي رضا
چکیده در اين تحقيق از سيستم مبتني بر دانش يا قواعد داده هاي آزمايشي و با استفاده از منطق فازي به منظور پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات خاک ورزي استفاده شده است. در مقايسه با روش هاي سنتي (رگرسيوني)، منطق فازي در ايجاد ارتباط بين ورودي هاي چندگانه به يک سيگنال خروجي در دامنه غيرخطي بسيار موثرتر عمل مي کند. آزمايش ها به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز در خاک با بافت شني لومي در مرکز تحقيقات و ترويج دانشگاه کلمسون در نزديکي شهر بلک ويل ايالت کاروليناي جنوبي آمريکا ("21 33 o شمالي و "18 81 o غربي) انجام شد. در اين مقاله، از يک مدل هوشمند، بر اساس رويکرد اصول مدل فازي ممداني استفاده شد. اين مدل فازي شامل 25 قانون مي باشد. در اين تحقيق، استنتاج ماکسيمم - مينيمم ممداني براي استنتاج مکانيزم (ترکيب قواعد با ورودي فازي) و روش غير فازي ساز مرکز ثقل براي غير فازي سازي (تبديل خروجي نهايي سيستم به يک عدد کلاسيک) مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار مدل ارائه شده از طريق معيار خطاي عددي مبتني بر داده هاي تجربي به دست آمد. نتايج پيش بيني با استفاده از مدل فازي مقادير بسيار نزديکي را بين مقادير اندازه گيري شده و مقادير پيش بيني شده نشان داد. به طوري که ميانگين خطاي نسبي مقادير اندازه گيري شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل فازي %3.1 براي نيروي مقاوم کششي و %2.94 براي انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني به دست آمد. مقايسه نتايج به دست آمده از مدل فازي و مدل رگرسيوني به منظور پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني نشان داد ميانگين خطاهاي نسبي در مدل هاي رگرسيوني بزرگتر از مدل پيش بيني فازي مي باشد.
کلید واژه استنتاج ممداني، انرژي خاک ورزي، رويکرد منطق فازي، عمليات زير شکني، نيروي مقاوم کششي
فایل مقاله پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني با استفاده از رويکرد منطق فازي