عنوان نشریه دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي - دوره4, شماره 2
نویسندگان رئوفت محمدحسين, رستمي محمدعلي, جعفري عبدالعباس, لغوي محمد, كسرايي مهدي, ناظم سيدمحمدجعفر
چکیده دردست داشتن اطلاعات مربوط به شدت خاک ورزي و پوشش بقاياي گياهي در سطح خاک در اعمال سياست گذاري هاي مربوط به ترويج کشاورزي، طراحي و توليد ابزار خاک ورزي و ارتقاي روش هاي مديريتي و نظارتي سودمند است. روش هاي مرسوم براي تخمين درصد پوشش بقاياي گياهي و شدت خاکورزي مانند روش توزين بقايا، خط مورب و مقايسه تصاوير، خسته کننده و وقت گير بوده و در سطح وسيع قابل استفاده نيستند. اين تحقيق به منظور بررسي و يافتن يک روش دقيق و سريع براي پايش مديريت بقايا و شدت خاکورزي انجام شد. در اين مطالعه فن آوري تصاوير ماهواره اي به عنوان يک راهکار سريع و آسان براي تخمين درصد پوشش بقايا در سطح خاک و پايشگر خاکورزي حفاظتي و شدت خاکورزي مورد استفاده قرار گرفت. از اين رو توانايي داده هاي تصوير چند طيفي سنجنده WorldView 2 با استفاده از تعداد يازده شاخص طيفي و آناليز جداسازي طيفي خطي مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور در 90 موقعيت از مزارع آزمايشي پلات هايي در نظر گرفته شده و در هر پلات چند عکس توسط يک دوربين عکاسي ديجيتالي از سطح مزرعه برداشت شد. درصد پوشش بقاياي سطح خاک در هر عکس با روش پردازش تصوير اندازه گيري و متوسط داده ها ي همه تصاوير به عنوان داده زميني در آن پلات ثبت شد. داده هاي نظير ماهواره اي از تصوير سنجنده WorldView 2 استخراج شده و همبستگي درصد پوشش بقايا در زمين، که با استفاده از پردازش عکس هاي ديجيتالي به دست آمده بود با داده هاي تصاوير ماهواره اي بررسي شد. نتايج نشان داد که درصد پوشش بقايا در سطح خاک با شاخص هاي IPVI ، RVI1 ، RVI2 و GNDVI همبستگي مناسبي دارند (R2 = 0.74 0.81). درصد پوشش بقايا در سطح خاک که با آناليز جداسازي طيفي خطي تخمين زده شده بود، با داده هاي به دست آمده از عکس هاي زميني همبستگي مناسبي داشت (R2 = 0.75). دو شاخص طيفي IPVI و RVI1 که داراي بالاترين همبستگي با درصد پوشش بقايا در سطح خاک بودند براي پيش بيني شدت خاکورزي در مزارع مورد مطالعه انتخاب شدند. نتايج نشان داد که دقت طبقه بندي شدت خاکورزي به کمک اين دو شاخص در شرايط مختلف 100 – 78 درصد و بنابراين بسيار نزديک به اندازه گيري ها و مشاهدات زميني مي باشد .
کلید واژه آناليز جداسازي طيفي خطي، تصاوير چند طيفي، تصاوير ماهواره اي، خاکورزي حفاظتي، شاخص هاي طيفي
فایل مقاله پايش خاکورزي حفاظتي و شدت خاکورزي با استفاده از تصاوير زميني و ماهواره اي