عنوان نشریه دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي - دوره4, شماره 2
نویسندگان معمار دستجردي رسول, مينايي سعيد, خوش تقاضا محمدهادي
چکیده تکنيک هاي فراصوتي به آن سرعتي که براي بررسي کيفيت مواد غذايي، به کار گرفته شده، در تعيين کيفيت ميوه ها گسترش نيافته است. در اين تحقيق براي کيفيت سنجي ميوه ي گلابي رقم شاه ميوه از سامانه فراصوتي استفاده شد که بخش هاي اصلي آن عبارت بودند از تپ ساز/ تپ گير، تراگذرهاي فرستنده و گيرنده داراي هورن نمايي (kHz 75) ، برنامه ي کنترل، رايانه، و سامانه ي جمع آوري داده ها. براي کيفيت سنجي، از ميان ويژگي هاي مکانيکي (آزمون هاي مخرب)، شاخص سفتي، ميزان مواد جامد محلول، ميزان اسيديته، ضريب کشساني، pH و درصد ماده ي خشک و از ميان شاخص هاي فراصوتي (آزمون غير مخرب)، سرعت امواج فراصوت و ضريب تضعيف مورد بررسي قرار گرفتند. سطوح کيفي گلابي عبارت بودند از نارس، رسيده و بيش رس. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان داد که اثر سطوح کيفي نمونه بر تمام عوامل وابسته به غير از ميزان مواد جامد محلول و ميزان ماده خشک در سطح 0.01 معني دار است و سفتي بافت به عنوان مهم ترين شاخص در تعيين بلوغ تجاري ميوه گلابي رقم شاه ميوه انتخاب شد. همچنين مشخص شد که اثر سطوح کيفي بر سرعت امواج فراصوت و ضريب تضعيف در سطح 0.01 معني دار است. بررسي رابطه ي بين سفتي و ضريب کشساني با خواص فراصوتي نشان داد که، رابطه اي خطي بين سفتي و سرعت امواج فراصوت وجود دارد و با افزايش ميزان سفتي ميوه، سرعت امواج افزايش مي يابد (R2 =0.81). همچنين مشاهده شد که رابطه اي منفي بين سفتي و ضريب تضعيف وجود دارد (R2 =0.895) و با افزايش ميزان رسيدگي يعني کاهش سفتي، ضريب تضعيف به صورت نمايي افزايش مي يابد. رابطه ي نمايي خوبي بين ضريب کشساني با سرعت امواج فراصوت (R2 =0.86) و ضريب تضعيف (R2 =0.835) به دست آمد .
کلید واژه کيفيت سنجي، آزمون غيرمخرب، فراصوت، سفتي، ميوه ي گلابي
فایل مقاله کيفيت سنجي ميوه گلابي رقم شاه ميوه به صورت غير مخرب با استفاده از امواج فراصوتي