عنوان نشریه دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي - دوره4, شماره 2
نویسندگان روحاني عباس, غفاري حسين, فعله گري رضا, محمدي قرمزگلي خسرو, مسعودي حسن
چکیده اغلب مديران ماشين هاي کشاورزي مواجه با تصميمات اقتصادي پيچيده اي مانند جايگزيني ماشين آلات مي باشند. هزينه هاي تعمير و نگهداري مي توانند اثرات معني داري بر اين تصميم اقتصادي داشته باشند. مدير مزرعه بايد قادر به پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشين هاي کشاورزي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين مدل رگرسيوني است که بتواند به مقدار کافي هزينه هاي تعمير و نگهداري را به ازاي عمر ماشين بر حسب ساعات کارکرد تجمعي نشان دهد.دليل استفاده از مدل رگرسيون توانايي آن در پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري در افق طولاني مدت براي تخمين عمر اقتصادي مي باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي مزرعه اي 11 کمباين جاندير 955 از چند استان غربي ايران انجام شد. مشخص شد که مدل تواني داراي بهترين عملکرد براي پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري کمباين مي باشد. عمر اقتصادي بر اساس مدل تواني پيش بيني شد. نتايج نشان داد که عمر بهينه جايگزينيبراي کمباين جاندير 955 برابر با 54300 ساعت کارکرد تجمعي مي باشد .
کلید واژه کمباين، عمر اقتصادي، هزينه هاي تعمير و نگهداري
فایل مقاله پيش بيني عمر اقتصادي کمباين بر اساس مدل هزينه هاي تعمير و نگهداري